ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี การปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดประสิท ธารามอย่างไม่เป็นธรรม เป็นเหตุให้นักเรียนที่ยากจนได้รับความเดือดร้อน