ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้ร้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี การผลิตวิตามินโฟลิก เอซิด (Folic Acid) ขนาด 400 ไมโครกรัม (0.4 มิลลิกรัม) เพื่อป้องกันปัญหาการพิการในเด็กทารกแรกเกิด และการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนอาหารเสริม พ.ศ. 2550