ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้อำนวยการสายงานสอบสวน ร่วมประชุมหารือถึงข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการติดตามและการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในกรณีตัวอย่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน