ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Melchor Arthur H. Carandang (เมลเคอร์ อาเธอร์ คารันดัง) ตำแหน่ง Overall Deputy Ombudsman และคณะผู้แทนจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Office of the Ombudsman of the Republic of Philippines) ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะผู้ตรวจการแผ่นดิน นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมหารือเชิงนโยบายในประเด็น การพัฒนาความร่วมมือทวิภาคีระหว่างหน่วยงาน และการกลับเข้าเป็นสมาชิกสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย (Asian Ombudsman Association: AOA) ของผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ อีกด้วย