ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ปลัดอำเภอนครไทย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในลักษณะเชิงระบบ กรณี ขอดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมของหมู่บ้านที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งในที่ประชุมได้รับทราบถึงปัญหา อุปสรรค และเข้าใจขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการปรับปรุงถนนในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวน ให้ถูกต้องตามกฎหมายจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และจะได้มีการประสานงานกันเพื่อดำเนินการปรับปรุงถนนเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชนต่อไปโดยเร็ว