ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมเครือข่ายด้านธรรมาภิบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทยในสถานศึกษา อาทิ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม และโรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งการเยี่ยมชมเครือข่ายด้านธรรมาภิบาลในครั้งนี้ ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น และเห็นถึงความตั้งใจของคณะทำงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ต้องการผลักดันให้ผู้บริหาร นักเรียน และชุมชน เกิดความตระหนักถึงการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดำเนินงาน ตลอดทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน