ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ พันโท เทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ลงพื้นที่รับฟังสภาพปัญหาเรื่องร้องเรียนบนพื้นที่เกาะพะงัน โดยการนั่งเฮลิคอปเตอร์ตรวจสภาพภูมิประเทศ จากนั้น คณะทั้งหมดได้เดินไปยังโรงพยาบาลเกาะพะงัน เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายปัญหาด้านการสาธารณสุขของประชาชนและนักท่องเที่ยวบนพื้นที่เกาะพะงัน อีกด้วย