ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติต้อนรับและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ให้แก่กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 20 คนให้ได้รับทราบ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและพัฒนาองค์กรของตนเองต่อไป ในการนี้ คณะทั้งหมดยังได้เข้าศึกษาดูระบบการทำงานของสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ณ ห้องปฏิบัติการ Call Center 1676 และโถงรับผู้ร้องเรียน จากนั้นยังได้ศึกษาดูงานของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา ณ ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุผู้ตรวจการแผ่นดิน