ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดินทุกท่าน โปรดอนุญาตให้นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์คณะผู้วิจัยของสถาบันวิจัยมิตซูบิชิ (Mitsubishi Research Institute) โดยความร่วมมือจากกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Internal Affairs and Communications) ซึ่งเป็นหน่วยงานคู่ภาคีภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีกับผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย ในการนี้ คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งโครงสร้างของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อประกอบการจัดทำ “งานวิจัยเกี่ยวกับระบบกฎหมายปกครองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”