ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากนายฉัตรชัย เทศนิยม ประธานหมู่บ้านจัดสรรบ้านพฤกษาวิลล์ 44 และคณะ ขอความเป็นธรรมต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี ขอให้ตรวจสอบการเวนคืนโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ของกรมทางหลวง