สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ประชุมหารือร่วมกับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ