สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักนโยบายและแผนจัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงกระบวนการใช้งานระบบ ITAS สำหรับการประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายภายใน (IIT) ในการนี้มีนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมการประชุม