สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ขึ้นเป็นราชินี