สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ประชุมหารือร่วมกับกรมทางหลวง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี การร้องเรียกร้องค่าทดแทนจากการเวนคืนที่ดินในการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3510 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3206 (ท่ายาง)-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3301 (ยางชุม) ตอนอำเภอหนองหญ้าปล้อง-บ้านยางชุม ระหว่าง กม. 33+730 - กม. 34+108 จังหวัดเพชรบุรี และกรณีในพื้นที่หมู่ที่ 6 8 9 13 17 และ19 ตำบลบ้านพระ อำเภอปราจีนบุรี ในการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 สายหินกอง-อรัญประเทศ-บ้านเกาะยาง