สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวเรไร แย้มสะอาด ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และคณะ จัดงานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม" ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 ในการนี้ นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา พร้อมบรรยายบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 ให้กับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเลยกว่า 300 คน โดยมี นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลยกล่าวต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้าร่วมสัมมนา และมีนายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวรายงาน
        ต่อมาในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายภาคภูมิ นามทอง พนักงานไต่สวนระดับกลาง สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย นายสำราญ ด่างดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการร่วมเสวนาในหัวข้อ บทบาทภาครัฐกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงระมัดระวัง ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และปราศการทุจริต รวมถึงใส่ใจกับคำว่า “ธรรมาภิบาล” ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด อันจะเป็นกลไกปกป้องคุ้มครองความเป็นธรรมและความผาสุกให้กับประชาชนและประเทศชาติต่อไป