การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

      - โครงสร้างหน่วยงาน

      - ข้อมูลผู้บริหาร

      - อำนาจหน้าที่

      - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

      - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

      - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย | พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน

      - ข่าวประชาสัมพันธ์

      - Q&A

      - Social Network

      - แผนดำเนินงานประจำปี 2562

      - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

      - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
รายงานประจำปีผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561

      - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

      - มาตรฐานการให้บริการ

      - ข้อมูลสถิติการให้บริการ

      - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ.2561

      - E-Service

      - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562

      - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

      - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561

      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

      - ประกาศต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1)
เดือน ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62

      - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561

      - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

      - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

      - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระเบียบ
1. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554
2. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
4. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
5. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2561
6. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2551
7. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559
8. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจัดสวัสดิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2553
9. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2558
10. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2558
11. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พนักงานและลูกจ้างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2543
12. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พนักงานและลูกจ้างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
13. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2561
แนวปฏิบัติหรือประกาศ
1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ (หนังสือ สำนักบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555)
2. ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่อาวุโสระดับสูง และเจ้าหน้าที่อาวุโส พ.ศ. 2549
3. ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่อาวุโสระดับสูง และเจ้าหน้าที่อาวุโส แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
4. ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. 2561
5. ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
6. ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2549
7. ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2549

      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2561

      - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

      - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

      - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2561

      - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

      - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

      - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน Eng

      - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
จดหมายข่าว | เอกสารประกอบการบรรยาย

      - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

      - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

      - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562

      - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

      - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

      - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

      - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

      - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

      - มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

      - มาตรการป้องกันการรับสินบน

      - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

      - มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ