การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

     O1 - โครงสร้างหน่วยงาน

     O2 - ข้อมูลผู้บริหาร

     O3 - อำนาจหน้าที่

     O4 - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

     O5 - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

     O6 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
             รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย | พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน

     O7 - ข่าวประชาสัมพันธ์

     O8 - Q&A

     O9 - Social Network
               แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
               สำนักบริหารกลาง
               สำนักบริหารการคลัง
               สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
               สำนักนโยบายและแผน
               สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
               สำนักเทคโนสารสนเทศและการสื่อสาร
               สำนักกฎหมายและคดี
               สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
               สำนักสอบสวน 1
               สำนักสอบสวน 2
               สำนักสอบสวน 3
               สำนักสอบสวน 4
               สำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
               สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
               สำนักวิเทศสัมพันธ์
               สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
               หน่วยตรวจสอบภายใน
               สำนักกิจการผู้ตรวจการแผ่นดินและเลขาธิการ

     O10 - แผนดำเนินงานประจำปี 2562
               1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
               2. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุง)

     O11 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

     O12 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 รายงานประจำปีผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561

     O13 - คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

     014 - มาตรฐานการให้บริการ

     015 - ข้อมูลสถิติการให้บริการ
              ข้อมูลสถิติการให้บริการ ไตรมาส 1
              ข้อมูลสถิติการให้บริการ ไตรมาส 1-2

     O16 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ.2561

     O17 - E-Service

     O18 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562

     O19 - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
               ไตรมาส 1
               ไตรมาส 1-2

     O20 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561

     O21 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

     O22 - ประกาศต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     O23 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1)
               เดือน ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 |
               เดือน พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62

     O24 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561

     O25 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     O26 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     O27 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
              ระเบียบ
              1. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562
              2. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2561
              3. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2551
              4. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559
              5. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจัดสวัสดิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2553
              6. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2558
              7. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2558
              8. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พนักงานและลูกจ้างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2543
              9. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พนักงานและลูกจ้างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
              10. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2561
แนวปฏิบัติหรือประกาศ

               1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ (หนังสือ สำนักบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555)
               2. ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่อาวุโสระดับสูง และเจ้าหน้าที่อาวุโส พ.ศ. 2549
               3. ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่อาวุโสระดับสูง และเจ้าหน้าที่อาวุโส แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
               4. ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. 2561
               5. ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
               6. ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2549
               7. ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2549

     O28 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2561

     O29 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     O30 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

     O31 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2561

     O32 - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

     O33 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     O34 - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
                เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน Eng

     O35 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
               การบรรยายของเลขาธิการ ฯ
               การประชุม ITA พ.ย.61
               การประชุม ITA พ.ค.62

     O36 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     O37 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

     O38 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
               1. จดหมายข่าวเอกสารเผยแพร่ | 2. Anti-Corruption China |

     O39 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562

     O40 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
               ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2

     O41 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     O42 - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

     O43 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

     O44 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

     O45 - มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     O46 - มาตรการป้องกันการรับสินบน

     O47 - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

     O48 - มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ