แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี     แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 3)
     1.ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 3)
     2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 สงป.301 (ไตรมาส 3)

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 2)
     1.ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2
     2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 สงป.301 (ไตรมาส 2)
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1)
     1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1)
     2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 สงป.301 (ไตรมาส 1)
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 สงป.301
     2. ผลสัมฤทธิ์ - สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
     แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แผนบูรณาการ)