ปี พ.ศ. 2560
     ปรับปรุงห้องประชุม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับในการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ


ปี พ.ศ. 2561
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับในการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน
     -ประกาศผู้ชนะการจ้างควบคุมงานปรับปรุงห้องประชุมชั้น 9 ห้อง 901 และห้อง 902 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ สขร.1)
     มิ.ย. 61
     พ.ค. 61
     เม.ย.61
     มี.ค. 61
     ก.พ. 61
     ม.ค. 61
     ธ.ค. 60
     พ.ย. 60
     ต.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับในการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ปี พ.ศ. 2562
     ประกวดซื้ออุปกรณ์ควบคุมการเข้าออก สำนักงานอัติโนมัติ (Access Control) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
     โครงการ ระบบเปิด-ปิดประตู (Access Control) จำนวน 1 ระบบ
     ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
     ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     งานออกแบบแก้ไขปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุผู้ตรวจการแผ่นดิน
     จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 1 ระบบ
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจร ทางคอมพิวเตอร์ (Log Server) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโทรศัพท์แบบ IP Phone จำนวน 38 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเบาะเก้าอี้หนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเปลี่ยนใส้กรองเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     -จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Server) โดยมีอุปกรณ์ ดังนี้ - อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Server) จำนวน 1 ระบบ
     -จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการโดยมีอุปกรณ์ดังนี้ - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 22 ชุด
     -จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โดยมีอุปกรณ์ดังนี้ -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 26 ชุด
     -การซื้อโทรศัพท์แบบ IP Phone จำนวน 38 ชุด โดยมีอุปกรณ์ดังนี้ -การซื้อโทรศัพท์แบบ IP Phone จำนวน 38 ชุด
     -ประกวดราคาซื้อโทรศัพท์แบบ IP Phone จำนวน 38 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     จัดซื้อกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ และแฟลชถ่ายภาพ
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสมุดบันทึกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตกระเป๋าผ้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยวิธีคัดเลือก
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ยกเลิกแผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุค พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     จ้างผลิตรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2561
     เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
     ประกวดราคาจ้างผลิตกระเป๋าผ้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ประกวดราคาจ้างผลิตกระเป๋าผ้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ประกวดราคาจ้างผลิตกระเป๋าผ้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ยกเลิกประกวดราคาจ้างผลิตกระเป๋าผ้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ชี้แจงข้อสอบถาม การประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ชี้แจงข้อสอบถาม การประกวดราคาจ้างผลิตสมุดบันทึกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     จ้างทำเสื้อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
     จ้างทำสมุดบันทึกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
     จ้างผลิตกระเป๋าผ้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
     ประกวดราคาจ้างผลิตสมุดบันทึกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     เประกวดราคาจ้างผลิตกระเป๋าผ้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     เชิญชวนเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     รถยนต์เช่าประจำตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
     จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมระบบการเข้าออกสำนักงานอัตโนมัติ (Access Control)พร้อมซอฟต์แวร์ควบคุม
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างแก้ไขวีดีทัศน์และจัดทำวีดีทัศน์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองจดหมายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำชุดนิทรรศการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แนบท้ายร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำนามบัตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำนามบัตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำนามบัตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่อง พิมพ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดื่มรับรองและวัสดุทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำเนาเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แนบท้ายระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่ง เครื่องแบบของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลั๊กไฟโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งมู่ลี่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิ้นแฟ้มทองเหลืองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิ้นแฟ้มทองเหลืองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับตั้งบานสวิง ตู้กระจกชั้น 9 บริเวณห้อง 903 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกวดซื้ออุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออกสำนักงานอัตโตมัติ (Access Control) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
     ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     เชิญชวนเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดื่มรับรองและวัสดุทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนยางรถยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น Accord ทะเบียน 2 กช 303 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ยี่ห้อฮุนได ทะเบียน 4 กศ 159 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน 2 กฌ 3163 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแอร์รถยนต์ทะเบียน ฮฉ 9835 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการจำนวน 26 เครื่องโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้มปกผ้าไหมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้มลงนามโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด CCTV และระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ access Control ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสแตนเลสโลโก้สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนโช๊คเก้าอี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน(พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดกระจกภายในห้องทำงานและโต๊ะห้องประชุมห้องผู้บริหารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา โปรแกรมเว็บไซต์สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษาประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ยี่ห้อ Toyota ทะเบียน วด 8342 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยี่ห้อโตโยต้าทะเบียน ฮฉ 9835 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ยี่ห้อ Isuzu ทะเบียน 1 ฒบ 1676 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายอะคริลิคโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย Roll up โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำเนาเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดื่มรับรองและวัสดุทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรถเข็นเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาจ้างกู้ข้อมูลอุปกรณ์เก็บข้อมูลภาพนิ่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดิ่งไร้สายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มเจาะพลาสติกขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟนไร้สายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำนามบัตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้มลงนามโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตู้โชว์สำหรับจัดแสดงชุดประจำชาติอุซเบกิสถานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนยางรถยนต์ยี่ห้อ Toyota รุ่น Altis ทะเบียน 3 กว 1320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จดหมายข่าวผู้ตรวจการแผ่นดินปีที่ 8 ฉบับที่ 52 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ แฟ้มปกผ้าไหมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้มลงนามโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด CCTV และระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ access Control ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสแตนเลสโลโก้สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนโช๊คเก้าอี้ผู้จัดการแผ่นดิน(พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดกระจกโต๊ะภายในห้องทำงานและโต๊ะห้องประชุมห้องผู้บริหารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม เว็บไซต์ สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษาประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ยี่ห้อ Toyota ทะเบียน วด 8342 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ยี่ห้อ Toyota ทะเบียน ฮฉ9835 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ยี่ห้อ Isuzu ทะเบียน 1 ฒบ 1676 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายอะคริลิคโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโรลอัพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำเนาเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดื่มรับรองและวัสดุทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรถเข็นเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกู้ข้อมูลอุปกรณ์เก็บข้อมูลภาพนิ่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดิ่งไร้สายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มเจาะพลาสติกขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟนไร้สายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำนามบัตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้ม ลงนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตู้โชว์สำหรับจัดแสดงชุดประจำชาติอุซเบกิสถานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนยางรถยนต์ยี่ห้อ Toyota รุ่น Altis ทะเบียน 3กว 1320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จดหมายข่าวผู้ตรวจการแผ่นดินปีที่ 8 ฉบับที่ 52 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้มปกผ้าไหมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้มลงนามโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด CCTV และระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ access Control จำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสแตนเลสโลโก้สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนโช๊คเก้าอี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน (พลเอกวิทวัสรชตะนันทน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดกระจกโต๊ะภายในห้องทำงานและโต๊ะห้องประชุมห้องผู้บริหารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมเว็บไซต์สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ยี่ห้อโตโยต้าทะเบียน วด 8342 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ยี่ห้อ Toyota ทะเบียน ฮฉ 9835 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ยี่ห้อ Isuzu ทะเบียน 1 ฒบ 1676 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายอะคริลิคโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย Roll up โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำเนาเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดื่มรับรองและวัสดุทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรถเข็นเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกู้ข้อมูลอุปกรณ์เก็บข้อมูลภาพนิ่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดิ่งไร้สายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มเจาะพลาสติกขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟนไร้สายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำนามบัตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้มลงนามโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตู้โชว์สำหรับ จัดแสดงชุดประจำชาติอุซเบกิสถานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนยางรถยนต์ยี่ห้อ Toyota รุ่น Altis ทะเบียน 3 กว 1320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จดหมายข่าวผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 8 ฉบับที่ 52 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบ
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล๊กทรอนิกส์ (e-Bidding)
     เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2561
     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมเว็บไซต์สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     เปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     จ้างเหมาบริหารรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกาพร้อมพิมพ์ข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนไฟหน้ารถยนต์ ยี่ห้อ Hino รุ่น FC9JELA ทะเบียน ญฌ 1676 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนไฟหน้ารถยนต์ ยี่ห้อ Hino รุ่น FC9JELA ทะเบียน ญฌ 1676 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบห้องประชุมปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำนามบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมกล้องและอุปกรณ์ภาพนิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อยืดคอกลมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ต่ออายุใบลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ Anti Virus ระยะเวลา 1 ปี
     จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี โดยมีอุปกร์ ดังนี้ - ชุดอุปกรณ์ Core Switch - ชุดอุปกรณ์บริหารจัดการและควบคุม Bandwidth จำนวน 1 ชุด
     ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     เชิญชวนเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     เชิญชวนเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     เชิญชวนเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     เชิญชวนเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถขนของโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มเก็บเรื่องร้องเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนยางรถยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น Accord ทะเบียน 1กส-399 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำนามบัตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคม panel Light แอลอีดีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ. ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดื่มรับรองและวัสดุทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) รูปแบบหนังสือเสียงระบบเดซีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Barcode Sticker และใบกำกับส่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองขยายข้างสีน้ำตาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่มวิทยานิพนธ์และงานวิจัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบคลัช และระบบเบรครถยนต์ ยี่ห้อ Toyota รุ่น D-CAB 2.5 E VN Turbo M/T 4x4 ทะเบียน ฆร 6095 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     จ้างทำเสื้อยืดคอกลมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 3,000 ตัว
     จ้างทำกระเป๋าผ้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 5,000 ใบ
     เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถขนของโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดื่มรับรองและวัสดุทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำเนาเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำเนาเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึกสำนักงานประเภทเนคไทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดเทป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     จ้างทำกระเป๋าผ้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 5,000 ใบ
     จ้างทำเสื้อยืดคอกลมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจำนวน 3,000 ตัว
     จ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายระยะเวลาเวลาการจ้าง 1 ปี โดยมีอุปกรณ์ดังนี้ อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (NAC) จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์ Access Switch จำนวน 2 ชุด
     ของที่ระลึกสำนักงานประเภทเนคไทจำนวน 100 เส้น
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดเทปโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสมุดบันทึกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดเทปโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำนามบัตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำเนาเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำเนาเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสํานักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสาแขวนสูทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดเทปโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทอร์โมมิเตอร์แอร์จำนวน 10 ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนลูกปืนล้อหลังรถยนต์สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1กส-399 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะทางและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมที่ล็อคเบาะหน้ารถยนต์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮฉ-9835 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดเทปโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถบัสปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถขนของโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จดหมายข่าวผู้ตรวจการแผ่นดินปีที่ 8 ฉบับที่ 51 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อบริการระบบสืบค้นข้อมูลข่าวออนไลน์บริการตัดข่าวออนไลน์และบริการระบบมอนิเตอร์ข่าวจากสื่อโทรทัศน์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 286 เครื่อง
     สมุดบันทึกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 3,500 เล่ม
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดื่มรับรองและวัสดุทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำนามบัตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำเนาเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำชุดนิทรรศการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวทีสำเร็จรูปโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดจอภาพและเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องอะคริลิคโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำนามบัตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำนามบัตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดื่มรับรองและวัสดุทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมหม้อน้ำรถยนต์รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮฉ-9835 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบน้ำมันเพาเวอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบช่วงล่างรถยนต์ทะเบียน ฮฉ-9835 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมที่ล็อคเบาะหน้ารถยนต์รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮฉ-9835 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุดลงนามถวายพระพรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำนามบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำเนาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับสาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานผ่านสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหนังสือรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปี 2560 สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาาสำเนาเอกสาร โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำนามบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     จัดซื้อบริการระบบสืบค้นข้อมูลข่าวออนไลน์ (News Center) บริการตัดข่าวออนไลน์ (News Center) และบริการระบบมอนิเตอร์ข่าวจากสื่อโทรทัศน์ (TV Monitoring) ระยะเวลา 1 ปี
     จ้างพิมพ์วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2561 รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2,500 เล่ม
     จ้างผลิตหนังสือรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2560 สำหรับผู้พิการทางสายตา
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการดำเนินการทำลายเอกสารประจำปี 2560
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จดหมายข่าวผู้ตรวจการแผ่นดินปีที่ 8 ฉบับที่ 50 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำเนาเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     แนวทางปฏิบัติงานและสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
     งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 1 ปี
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมจอภาพรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระติกน้ำร้อนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองจดหมายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดื่มรับรองและวัสดุทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำเนาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Toyota Commuter ทะเบียน ฮพ-8345 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโถเบญจรงค์ตราสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จดหมายข่าวผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 8 ฉบับที่ 49 ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มเจาะพลาสติกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกประตูอัตโนมัติโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสื้อยืดคอกลมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้มลงนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่และสายคล้องกล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดื่มรับรองและวัสดุทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนรถยนต์รับรองทะเบียน ศจ-1444 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการเช่าเครื่องวัดเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนล้อรถเข็นเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสเปรย์ลมกำจัดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     จ้างทำโถเบญจรงค์ตราสำนักงานพร้อมกล่อง จำนวน 50 ใบ
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระบบสำนักงานอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น CP 4025 n จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระบบสำนักงานอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น CP 4025 n จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น scanjet n 6350 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ทะเบียน ญฌ-1676 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์รับรอง ทะเบียน ฮท- 6713 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกาพร้อมพิมพ์ข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์รับรอง ทะเบียน ศจ- 1444 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำตำแหน่งยี่ห้อฮอนด้า รุ่น Accord ทะเบียน 1 ก.ค 7201 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดเทปโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดเทป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการ ทะเบียน 1 กค - 7201 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     จ้างทำเสื้อยืดคอกลมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 5000 ตัว
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น TFR ทะเบียน 1ฒบ-1677 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota รุ่น Altis ทะเบียน 3 กว-1320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำเนาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดเทป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองป้ายชื่อสีใสและคลิปสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำเนาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองจดหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่ออะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบเซ็นเซอร์ ABS รถยนต์ทะเบียน ออ 5234 ยี่ห้อ Volkswagen รุ่น Caravelle
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปูกระจกโต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกุญแจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์รถยนต์จำนวน 9 คัน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือจริยธรรมคำพ่อหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดเทป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จดหมายข่าวผู้ตรวจการแผ่นดินปีที่ 8 ฉบับที่ 48 ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Backdrop และ Standee โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำนามบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำเนาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน 4กศ-159 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แจ้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ รถยนต์ทะเบียน วค-8342 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนผ้าเบรคและเจียรจานเบรครถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อฮอนด้าทะเบียน 1กส-399 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดื่มรับรองและวัสดุทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ. ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์และกล้องดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่องานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแผ่นรองเขียนจำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โดยสารยี่ห้อโตโยต้า รุ่น Commuter ทะเบียน ฮท-6713 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กส 399 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์หมายเลขทะเบียน วค-8342 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็ค ระยะทางและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2 กฌ-3163 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดเทป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - หนังสือจริยธรรมคำพ่อหลวง
     - จัดซื้อชุดอุปกรณ์และกล้องดิจิตอล
     - จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่องานด้านประชาสัมพันธ์
     - ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระบบสำนักงานอัติโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     - อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระบบสำนักงานอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถขนของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะทางและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน วค-8342 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าควบคุม การขึ้นลงเวที รถยนต์หมายเลขทะเบียน ญฌ-1676 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะทางและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน ญม-9212 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ
     -จ้างผลิตรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2560
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุทำความสะอาดและเครื่องดื่มรับรองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มสันกว้าง A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     -ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสำเนาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมพาเนลไลท์แอลอีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟแอลอีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นกรองอากาศเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     -การจ้างดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน ๖๓๑ คน
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำเนาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาเจาะจง
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องไปรษณีย์ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องเก็บเครื่องมือช่าง โดยวิธีเฉพาเจาะจง
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพา โดยวิธีเฉพาเจาะจง
     -เผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระบบสำนักงานอัตโนมัติและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสมุดบันทึกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสือยืดคอกลมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหนังสือรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     -จ้างผลิตรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2560
     -จ้างทำสมุดบันทึกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 5,000 เล่ม
     -จ้างทำกระเป๋าผ้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 5,000 ใบ
     -จ้างทำเสื้อยืดคอกลมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 5,000 ตัว
     -ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสมุดบันทึกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     -ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
     -ซื้อครุภัณฑ์เพื่องานด้านการประชาสัมพันธ์
     -จ้างพิมพ์วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม2560)
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตถุงผ้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อยืดคอกลมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษากล้องวงจรปิดและระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
     ทำเสื้อยืดคอกลมสำนักงาน จำนวน 5,000 ตัว
     ทำกระเป๋าผ้าสำนักงาน จำนวน 5,000 ใบ
     เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปี พ.ศ. 2560
     จัดซื้อครุภัณคอมพิวเตอร์ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561
     ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดและระบบควบคุมการเข้า-ออกอัพโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมเว็บไซต์สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำสายรัดข้อมูลแฟลชไดร์ฟในโครงการเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561
     จ้างบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561
     เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561
     จ้างทำสายรัดข้อมือแฟลชไดร์ท จำนวน 500 ชิ้น
     จ้างบริการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control) ประจำปีงบประมาณ 2561
     จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมเว็บไซต์สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
     การต่ออายุใบลิขสิทธิ์ของซอฟแวร์ Anti Virus จำนวน 310 ลิขสิทธิ์
     ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนดเลเซอร์สี จำนวน 7 เครื่อง
     การต่ออายุบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
     จ้างพิมพ์วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 1 ฉบันที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) จำนวน 2,000 เล่ม
     จ้างฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับต้นของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
     จัดซื้อครุภัณฑ์ตูู้เอกสาร
     การจ้างต่อสัญญาการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวพ์เตอร์ ระยะเวลา 1 ปี (7 กรกฎาคม 2560)
     จ้างต่อสัญญาการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย ระยะเวลา 1 ปี (7 กรกฎาคม 2560)
     การจัดทำวีดิทัศน์แนะนำสำนักงาน จำนวน 1 ชุด
     จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh จำนวน 2 ชุด และจอแสดงผล (26 มิถุนายน 2560)
     จัดซื้อบริการระบบสืบค้นข้อมูลข่าวออนไลน์ (News Center) บริการตัดข่าวออนไลน์ (News Center) และบริการระบบมอนิเตอร์ข่าวจากสื่อโทรทัศน์ (TV Monitoring) (26 มิถุนายน 2560)
     จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่งานสัมมนา "เหลียวหน้า แลหลัง จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ" ดังนี้
1.1 หนังสือเรื่อง "งานจริยธรรมในมุมมองของผู้ตรวจการแผ่นดิน" จำนวน 500 เล่ม
1.2 หนังสือเรื่อง "อนาคตจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่" จำนวน 500 เล่ม (18 พฤษภาคม 2560)

     การจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายระบบสำนักงานอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (18 พฤษภาคม 2560)
     เสื้อยืด จำนวน 5,000 ตัว (17 พฤษภาคม 2560)
     จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการจำนวน 8 เครื่อง
     จ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารเรื่องร้องเรียน
     จ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบบริหารงานบุคคล ระยะเวลา 1 ปี
     การจ้างผู้ดำเนินงานจัดประชุมระดับโลกว่าด้วยผู้ตรงจการแผ่นดิน ครั้งที่ 11
     จัดพิมพ์หนังสือรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การบริหารจัดการภัยแล้งของประเทศไทย จำนวน 1,000 เล่ม (25 มกราคม 2560)
     โครงการผลิตถุงผ้า จำนวน 8,000 ใบ (6 มกราคม 2560)
     โครงการผลิตเสื้อยืด จำนวน 8,000 ตัว (6 มกราคม 2560)

ปี พ.ศ. 2559
     ทำหนังสือรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปี 2559 รูปแบบหนังสืออักษรเบรลล์ จำนวน 120 เล่ม และหนังสือระบบเดซี่ จำนวน 1 โปรแกรม พร้อมสำเนา 120 แผ่น (21 ธันวาคม 2559)
     ทำหนังสือรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปี 2559 (ภาษาไทย) จำนวน 3,000 เล่ม (21 ธันวาคม 2559)
     สมุดบันทึก จำนวน 5,000 เล่ม (20 ธันวาคม 2559)
     เนคไทผ้าไหมและผ้าพันคอพร้อมกล่อง จำนวน 200 ชุด (20 ธันวาคม 2559)
     จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ระยะเวลา 1 ปี
     จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 36 เครื่อง
     จ้างบริการรักษาความปลอดภัย
     เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
     จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมเว็บไซต์สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
     จ้างบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบควบคุมการเข้า-ออก อัตโนมัติ (Access Control)
     จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
     งานปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียน ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
     ต่ออายุสัญญาการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 1 ปี
     ต่ออายุใบลิขสิทธิ์ของซอฟแวร์ Anti Virus ระยะเวลา 1 ปี
     โครงการจ้างพิมพ์วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559) จำนวน 2,000 เล่ม
     โครงการผลิตถุงผ้าจำนวน 5,000 ใบ
     โครงการผลิตเสื้อยืด จำนวน 5,000 ตัว
     จัดซื้อระบบสืบค้นหาข้อมูลข่าวออนไลน์และตัดข่าวออนไลน์ ระยะเวลา 1 ปี
     เสื้อโปโลเฉลิมพระเกียรติฯ 2000 ตัว
     การจ้างผู้ดำเนินงานจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดงานเฉลิมฉลองสิริราขสมบัติครบ 70 ปี
     เสื้อยืด จำนวน 5,000 ตัว
     จัดพิมพ์การ์ตูนน้องเปาจอมแก่น ตอนผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 5,000 เล่ม
     จัดทำถุงผ้า 5,000 ใบ
     การบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบบริหารงานบุคคล
     จ้างจัดฝึกอบกรมโครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร
     การจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Fidelity : WiFi)
     โครงการจัดซื้อระบบป้องกันการบุกรุก (IPS)
     โครงการจ้างพิมพ์วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2558) จำนวน 2,000 เล่ม

ปี พ.ศ. 2558
     งานจ้าง MA (Maintenance Agreement) ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ระยะเวลา 1 ปี
     โครงการจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงานจำนวน 286 เครื่อง
     โครงการผลิตแฟลชไดร์ฟ จำนวน 1,500 ชุด
     พิมพ์หนังสื่อ จริยธรรมคำพ่อหลวง
     โครงการผลิตสมุดไดอารี่ จำนวน 5,000 เล่ม
     โครงการผลิตเสื้อจำนวน 5,000 ตัว
     จัดซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน
     จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 5 ตัว
     เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
     จ้างบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบควบคุมการเข้า-ออก อัตโนมัติ (Access Control)
     จ้างบริการรักษาความปลอดภัย
     เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
     จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
     จ้างทำบอร์ดนิทรรศการ (backdrop) และระบบจอภาพสัมผัส (Interactive Touch screen)
     จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
     ต่ออายุการรับประกันและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 1 ปี
     ทำสมุดไดอารี่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 3,000 เล่ม
     ทำหนังสือ 'ร้อยเรื่องราวช่วยชาวบ้าน' จำนวน 5,000 เล่ม
     ทำโมเดลยางบีบ จำนวน 3,000 ชิ้น
     โครงการทำหนังสือ 108 'คำถามเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน'
     จัดซื้อระบบสืบค้นข้อมูลข่าวออนไลน์และข่าวตัดออนไลน์ ระยะเวลา 1 ปี
     ทำแฟลชไดร้ฟรูปตุ๊กตา ตามแบบจำนวน 1,000 ชิ้น ของที่ระลึกสัปดาห์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
     การจัดซื้อรถยนต์รับรอง
     จัดทำซีดีนิทานเสียงคุณธรรม
     ทำแฟลชไดร์ฟรูปรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน 500 ชิ้น ของที่ละลึกงานประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สั้น และงานครบรอบ 15 ปี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
     เสื้อยืด จำนวน 1,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
     จัดหาลิขสิทธิ์ของซอฟแวร์ป้องกันไวรัส (Anti Virus) ระยะเวลา 1 ปี
     การจัดสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน
     ผลิตหนังสั้น คุณธรรม จริยธรรม พื้นฐานในนสังคมไทย 5 ประการ
     พิมพ์หนังสือรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปี 2557 จำนวน 4,500 เล่ม
     ผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่น เพื่อรณรงค์คุณธรรม จริยธรรม พื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการ
     การต่อ MA (Maintenance Agreement) ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 1 ปี
     การต่ออายุการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระบบ Office Automation และระบบ HR ระยะเวลา 1 ปี
     จ้างทำระบบงบประมาณในกระบวนการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและรายงาน
     จัดจ้างลงประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์
     จำทำเสื้อโปโลสีเหลือง
     จ้างจัดเก็บเอกสารเรื่องร้องเรียนในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์
     ของที่ระลึก (ที่วางนามบัตร)
     จ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ปี พ.ศ. 2557
     การจัดหาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
     การจัดหาอุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (NAC)
     การต่ออายุบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระบบ Office Automation และระบบ HR ระยะเวลา 1 ปี
     จัดจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบบริหารงานบุคคล ระยะเวลา 1 ปี
     จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อดำเนินงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม
     ทำภาพยนต์สั้น จำนวน 1 เรื่อง
     ทำการ์ตูนแอนนิเมชั่น จำนวน 5 เรื่อง
     ซื้อถุงผ้าจำนวน 20,000 ใบ
     พิมพ์หนังสือการ์ตูนน้องเปาจอมแก่น ตอนผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 20,000 เล่ม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 จำนวน 20,000 เล่ม
     ซื้อเสื้อยืดจำนวน 20,000 ตัว
     ซื้อปากกาจำนวน 20,000 ด้าม
     จัดซื้อรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) จำนวน 2 คัน
     พิมพ์หนังสือ รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2557 จำนวน 4,500 เล่ม
     จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
     พิมพ์หนังสือ ถูกต้อง เป็นธรรม พิมพ์ครั้งที่ 4 จำนวน 2,000 เล่ม
     พิมพ์หนังสือความเป็นธรรมที่จับต้องได้ กรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน พิมพ์ครัง้ที่ 4 จำนวน 2,000 เล่ม
     การบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับระยะเวลา 1 ปี
     จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางสำนักงาน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี
     จัดหาระบบ Contact Center และระบบ Customer Relation Management (CRM)
     จัดซื้อจอภาพรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่แบบ LED ติดตั้งในพื้นที่ 95*135 เซ็นติเมตร
     ความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำป้าย X-Stand จำนวน 500 ชิ้น
     จัดทำเสื้อยืดสำนักงาน จำนวน 5,000 ตัว
     ทำหนังสือการ์ตูน น้องเปาจอมแก่น ตอนผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 44,000 เล่ม
     จ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
     จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 29 Unit
     จำทำเสื้อยืดสำนักงาน จำนวน 5,000 ตัว
     จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ