ตัวอย่างเรื่องร้องเรียน

    เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

         -บทบัญญัติของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
         -การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ แห่งประเทศไทย ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
       

    เรื่องร้องเรียนกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย

         -องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีคำสั่งเลิกจ้างพนักงานโดยไม่เป็นธรรม
         -หน่วยงานของรัฐพิจารณาการต่อขอใบอนูญาตให้ดูดทรายโดยไม่ชอบ ด้วยระเบียบ และกฏหมาย
         -เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรตามพระราชดำริ พศ 2547
         -นายกเทศมนตรีดำเนินการจัดซื้อที่ดินโดยไม่โปร่งใส ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย และเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง เครือญาติ
       

    เรื่องร้องเรียนกรณีการปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย

         -เจ้าหน้าที่ตำรวจ ข่มขู่ กลั่นแกล้งผู้ร้องเรียนและครอบครัวให้ย้ายออกไปจากอาคารที่พักอาศัยของทางราชการ
         -เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการตรวจค้นนอกเหนือหมายค้นของศาล และจัดให้มีการแถลงข่าวอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ร้องเรียน
       

    เรื่องร้องเรียนกรณีการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียน

         -เจ้าหน้าที่ของรัฐบุกเข้าทำลายพืชผลอาสินที่ผู้ร้องเรียนปลูกไว้ในที่ดินทำกินโดยไม่เป็นธรรม
         -หน่วยงานไม่ได้นำที่ดินที่ได้รับบริจาคไปใช้ประโยชน์สาธารณตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
         -ผู้ชนะเลิศการประกวดโคไม่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานตามที่หน่วยงาน ผู้จัดการประกวดประกาศไว้
       

    เรื่องร้องเรียนกรณีการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียน

         -โรงเรียนในเขตถิ่นธุรกันดารขาดแคลนครูผู้สอน
         -พนักงานสอบสวนไม่ดำเนินการฟ้องคดีต่อศาล
         -เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รับแจ้งความคดีโจรกรรมรถยนต์
         -เจ้าหน้าที่ตำรวจละเลยไม่ติดตามจับกุมตัวคนร้ายตามหมายจับ
         -หน่วยงานไม่ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ร้องเรียน
         -การก่อสร้างจุดกลับรถบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์-พระราม 9 ตัดใหม่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียน
       

    เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบองค์กรในกระบวนการยุติธรรมและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

         -คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่แจ้งผลการร้องคัดค้านการเลือกตั้งให้ทราบ
         -พนักงานพินิจมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและสั่งลงโทษเยาวชนโดยไม่เป็นธรรม
         -การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรณีที่มีข้อกฏหมายและข้อเท็จจริงคล้ายคลึงกันโดยใช้มาตรฐานแตกต่างกัน ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม
       

    เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

         -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
       

    การติดตามการปฏิบัติตามผลการวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน

         -บริษัท ขนส่ง จำกัด ไม่ชำระหนี้ค่าน้ำมันที่ค้างอยู่ให้กับนิติบุคคลเอกชน