เรื่องร้องเรียนกรณีการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียน

        ตัวอย่างที่ ๓ ผู้ชนะเลิศการประกวดโคไม่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานตามที่หน่วยงานผู้จัดการประกวดประกาศไว้
สรุปประเด็น ผู้ร้องเรียนนำโคเข้าประกวดในงานการประกวดโคขาวลำพูน ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ร่วมกับกรมปศุสัตว์ เมื่อปรากฏว่า โคของผู้ร้องเรียนชนะการประกวดกลับได้รับถ้วยรางวัลอื่น ซึ่งไม่ใช่ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่ผู้จัดงานประกาศไว้
ผลการพิจารณา ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับคำชี้แจงข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานผู้จัดงาน ประกอบกับการชี้แจงจากราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สรุปได้ว่า
        วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ได้ระบุไว้ในหนังสือของหน่วยงานถึงราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง ขอพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในการประกวดโคขาวลำพูน ครั้งที่ ๑ ว่าเพื่อส่งเสริมให้มีการเลี้ยงและอนุรักษ์โคขาวลำพูน เปิดโอกาสให้นักวิชาการและเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเลี้ยงโคขาวลำพูน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย คณะกรรมการจัดงาน และผู้ส่งโคเข้าประกวดทุกคน มหาวิทยาลัยในฐานะผู้จัดงานจึงได้ขอความอนุเคราะห์นำความกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวด จำนวน ๒ รางวัล คือ
                ๑. ถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศโคขาวลำพูนเพศผู้
                ๒. ถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศโคขาวลำพูนเพศเมีย
        ต่อมาสำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยผู้จัดงานดังกล่าว ความว่า ตามที่ทางมหาวิทยาลัยมีหนังสือนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒ ถ้วย สำหรับเป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดโคขาวลำพูน ครั้งที่ ๑ เพศผู้และเพศเมีย ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
        จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยได้ระบุวัตถุประสงค์ในการขอพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในการประกวดดังกล่าวไว้โดยชัดเจนว่า “เพื่อมอบถ้วยรางวัลพระราชทานให้แก่ผู้ชนะเลิศในการประกวดโคขาวลำพูน ครั้งที่ ๑” ดังนั้น เมื่อผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศการประกวด โคขาวลำพูนเพศเมีย จึงสมควรที่จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานและการขอพระราชทานถ้วยรางวัล ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการจัดการประกวดฯ ได้จัดทำถ้วยรางวัลพระราชทานฯ จำนวน ๒ ถ้วย สำหรับเป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดโคขาวลำพูนเพศผู้ ๑ ถ้วย และถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดโคขาวลำพูนเพศเมีย ๑ ถ้วย จารึกข้อความตามที่ได้เสนอขอพระราชทานฯ และได้อัญเชิญไว้ในพิธีรับถ้วยพระราชทานครั้งนี้ และสำหรับการจัดประกวดโคขาวลำพูนในคราวต่อไป ส่วนผู้ที่ชนะเลิศการประกวด คณะกรรมการจัดการประกวดฯ ได้จัดทำถ้วยรางวัลอีก ๒ ถ้วย โดยอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จารึกไว้บนถ้วยรางวัลทั้ง ๒ ถ้วย มอบให้เพื่อเป็นเกียรติยศ และเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดทั้ง ๒ ประเภท ดังกล่าวนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดิน เห็นว่า ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานและการขอพระราชทานถ้วยรางวัล ตามที่ระบุไว้ในหนังสือของมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในการประกวดโคขาวลำพูน ครั้งที่ ๑ และตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ เรื่อง พระราชทานถ้วยรางวัล
        ผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เข้าประกวด เห็นสมควรที่มหาวิทยาลัยในฐานะผู้จัดงานจะได้พิจารณาทบทวนการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดโคขาวลำพูน ครั้งที่ ๑ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานและการขอพระราชทานถ้วยรางวัล
        อนึ่ง หากทางมหาวิทยาลัยจะได้มีการจัดงานในครั้งต่อๆไป และมีการขอพระราชทานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่งานและคณะทำงาน โดยต้องการมอบถ้วยรางวัลอื่นซึ่งมิใช่ถ้วยรางวัลพระราชทาน ก็ควรระบุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และการมอบถ้วยรางวัลให้ชัดเจน มิใช่เพิ่งแจ้งให้ทราบก่อนการเข้าประกวด เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนระหว่างคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมประกวด และเพื่อป้องกันมิให้เกิดเรื่องร้องเรียนในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีก ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นแก่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบและกำกับมหาวิทยาลัยดังกล่าว ได้พิจารณาและดำเนินการต่อไป
        ต่อมา มหาวิทยาลัยผู้จัดงานได้มีหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว โดยให้คณะมอบถ้วยรางวัลพระราชทานให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดโคขาวลำพูนเพศผู้ และผู้ชนะเลิศการประกวดโคขาวลำพูนเพศเมีย สำหรับถ้วยเดิมซึ่งเคยมอบให้ผู้ชนะเลิศการประกวดทั้ง ๒ ราย คณะจะได้เก็บรักษาไว้ให้เหมาะสมต่อไป