เรื่องร้องเรียนกรณีการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียน

        ตัวอย่างที่ ๖ การก่อสร้างจุดกลับรถบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์-พระราม ๙ ตัดใหม่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียน
สรุปประเด็น ผู้ร้องเรียนร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณาขอให้กรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างจุดกลับรถ บริเวณใต้ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ เนื่องจากเมื่อปี ๒๕๔๖ ได้มีการก่อสร้างแนวกำแพงคอนกรีตบนถนนคู่ขนานบริเวณถนนพระราม ๙ ตัดใหม่-ถนนศรีนครินทร์ ทำให้ประชาชนผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ไม่สามารถสัญจร เข้า-ออก จากที่อยู่อาศัยได้โดยสะดวก ต้องขึ้นทางแยกต่างระดับ เพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีนครินทร์ก่อน แล้วจึงไปกลับรถที่สี่แยกถนนพัฒนาการศรีนครินทร์ เพื่อย้อนกลับมาเข้าถนนพระราม ๙ เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อน
ผลการพิจารณา ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนแล้วจึงได้มีหนังสือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว จากการประสานไปยังสำนักงานแขวงการทางกรุงเทพ ทราบข้อมูลว่า พื้นที่บริเวณใต้ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์บางส่วน กรมทางหลวงได้ส่งมอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครไปแล้ว ดังนั้น หากจะต้องสร้างจุดกลับรถตามที่ผู้ร้องเรียนร้องขอ ก็จำเป็นต้องขอพื้นที่ดังกล่าวคืนจากกรุงเทพมหานคร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมอบหมายให้พนักงานผู้รับผิดชอบสำนวนเดินทางไปรับฟังข้อเท็จจริงและตรวจพื้นที่ที่มีการร้องเรียนร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ร้องเรียน เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ โดยเบื้องต้นทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันกับรูปแบบจุดกลับรถ ใต้ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ ที่กรมทางหลวงได้ออกแบบไว้ พร้อมทั้งขอให้กรมทางหลวงดำเนินการขอรับมอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวจากกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการก่อสร้างจุดกลับรถต่อไป
        ต่อมา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ร้องเรียน มาประชุมเพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ผลการประชุมสรุปว่า กรมทางหลวง จะดำเนินการสร้างจุดกลับรถให้แก่ประชาชนตามรูปแบบของกรมทางหลวง ซึ่งกรมทางหลวงได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างไว้แล้ว และทางด้านผู้แทนจากกรุงเทพมหานครแจ้งว่าไม่ขัดข้องที่จะส่งมอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้แก่กรมทางหลวง โดยขอให้กรมทางหลวงประสานกับสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ต่อไป
        ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาคำร้องเรียน คำชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบพื้นที่ตามที่มีการร้องเรียน และการติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ กรมทางหลวงได้รับมอบพื้นที่บริเวณใต้ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์จากกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างจุดกลับรถ อันเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนบริเวณดังกล่าวแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างของกรมทางหลวง ดังนั้น กรณีจึงถือได้ว่าความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้ว คงเหลือเพียงขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น และเพื่อให้ความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขโดยเร็ว จึงเห็นควรเสนอแนะให้กรมทางหลวงได้เร่งรัดจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไปด้วย
        ต่อมา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับแจ้งจากผู้ร้องเรียนว่า บัดนี้ การก่อสร้างจุดกลับรถ บริเวณใต้ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์-พระราม ๙ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และเปิดให้ประชาชนได้ใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งเป็นประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวและประชาชนผู้สัญจรทั่วไปเป็นอย่างมาก ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยให้ยุติเรื่อง ทั้งนี้ ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับความร่วมมือและเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากสำนักทางหลวงที่ ๑๑ แขวงการทางกรุงเทพ และหมวดการทางบางกะปิ ในการชี้แจงและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวอย่างดียิ่ง