กรณีการก่อสร้างถนนทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง จ.พระนครศรีอยุธยา

กรณีการก่อสร้างถนนทางเข้าหมู่บ้านกระทุ้มลาย  จ.พระนครศรีอยุธยา ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

เมื่อโลกของเราก้าวสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยจึงมีการมุ่งเน้นพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแม้แต่ด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างการพัฒนาระบบคมนาคม โดยการก่อสร้างถนนให้มีการเชื่อมต่อและเข้าถึงได้ทุกเส้นทาง ทั้งนี้ เพื่อให้การสัญจรในด้านต่าง ๆ เกิดความสะดวกและรวดเร็ว แต่ทั้งนี้ ก็กล่าวไม่ได้ว่าการสร้างถนนจะส่งผลดีในแง่เดียว แต่ผลเสียจากการสร้างถนนก็มีให้พบเห็นบ่อย ดังตัวอย่างจากที่มีประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ช่วยเร่งรัดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการแก้ไขปัญหากองดินลูกรังที่ใช้สำหรับก่อสร้างถนนทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ขวางทางเข้าออกบ้านของประชาชน และขอให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาท่อน้ำประปาแตกบริเวณหลังโรงเรียนจากการก่อสร้างถนนทางเข้าหมู่บ้าน

ผู้ร้องเรียนได้กล่าวอ้างว่า การก่อสร้างถนนทางเข้าหมู่บ้าน จ.พระนครศรีอยุธยา อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งระหว่างการก่อสร้างมีการเกลี่ยกองดินลูกรังขึ้นมาขวางทางบริเวณหน้าบ้านของประชาชน ทำให้ประชาชนเข้าออกบ้านลำบากมาก และประชาชนบางรายไม่สามารถออกไปทำงานได้ รวมถึงระหว่างการก่อสร้างรถบรรทุกได้เหยียบท่อน้ำประปาแตก บริเวณหลังโรงเรียนกระทุ่มลาย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

การดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง (โดยสรุป)

  1. ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยการโทรศัพท์ประสานกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้เร่งรัดแก้ไขปัญหากองดินลูกรังที่ใช้สำหรับก่อสร้างถนนทางเข้าหหมู่บ้านขวางทางเข้าออกบ้านของประชาชน และแก้ไขปัญหาท่อน้ำประปาแตกจากการก่อสร้างถนนดังกล่าว โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับทราบ และจะดำเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไป
  2. ในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนได้โทรศัพท์ประสานกลับไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อแจ้งผลการประสานงานข้างต้น โดยผู้ร้องเรียนแจ้งว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่เทศบาล
    ได้ติดต่อมายังผู้ร้องเรียน และนำรถเกลี่ยดินมาย้ายกองดินลูกรังที่ขวางทางหน้าบ้านของประชาชนในพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนได้ขอขอบคุณสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ประสานงานแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
  3. จากนั้นใน 10 วันต่อมา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนได้โทรศัพท์ไปยังผู้ร้องเรียน และได้รับแจ้งว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาท่อน้ำประปาแตกบริเวณหลังโรงเรียนกระทุ่มลาย ซึ่งอยู่ใกล้กับถังน้ำกองทุนหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนจึงได้ดำเนินการประสานงานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกครั้งเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
  4. ในวัดถัดมาผู้ร้องเรียนได้โทรศัพท์มาแจ้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านทางสายด่วน 1676 ว่าขณะนี้เทศบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมท่อน้ำประปาแตกบริเวณหลังโรงเรียนกระทุ่มลายแล้ว และขอขอบคุณสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำหรับการประสานงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ผลการดำเนินการ

จากเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้

  1. กรณีเร่งรัดให้ดำเนินการแก้ไขปัญหากองดินลูกรังที่ใช้สำหรับปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้านกระทุ่มลายขวางทางเข้าออกบ้านของประชาชน ภายหลังจากที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แจ้งให้เทศบาลเมืองลำตาเสาลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องเรียนในทันที และภายในวันเดียวกัน เทศบาลเมืองลำตาเสาได้นำรถเกลี่ยดินมาย้ายกองดินลูกรังที่ขวางทางหน้าบ้านของชาวบ้านในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
  2.          กรณีเร่งรัดให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาท่อน้ำประปาแตกบริเวณหลังโรงเรียนกระทุ่มลายจากการก่อสร้างถนนทางเข้าหมู่บ้านกระทุ่มลาย ภายหลังจากที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แจ้งให้เทศบาลเมืองลำตาเสาลงพื้นที่และแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องเรียนในทันที และเทศบาลเมืองลำตาเสาได้ดำเนินการซ่อมแซมท่อน้ำประปาแตกหลังโรงเรียนแล้ว

ดังนั้น เรื่องร้องเรียนนี้จึงเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอย่างเหมาะสมแล้ว