กรณีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กล่าช้า

กรณีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กล่าช้า ทำให้ประชาชนกว่า 11 ครัวเรือนในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ได้รับความเดือดร้อน

มีกลุ่มผู้ร้องเรียนและประชาชนจำนวน 11 หลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อน กรณีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กล่าช้าเนื่องจากซอยดังกล่าว มีน้ำท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็น และเป็นที่วางไข่ของยุง ผู้ร้องเรียนและประชาชนบริเวณดังกล่าวต้องใช้ถนนบริเวณดังกล่าวในการสัญจรเป็นไปด้วยความลำบาก ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ทำให้ผู้ร้องเรียนและประชาชนจำนวน 11 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากซอยดังกล่าวมีน้ำท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็น และเป็นที่วางไข่ของยุง จึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแสวงหาข้อเท็จจริง จากคำร้องเรียนสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  จังหวัดร้อยเอ็ดละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายปี มงคลเมือง ล่าช้า และผู้ร้องเรียนเคยร้องเรียน ต่อสำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว แต่ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแสวงหาข้อเท็จจริง

จากการแสวงหาข้อเท็จจริง สำนักสอบสวน 2 พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายปี มงคลเมือง ล่าช้านั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งไม่ปรากฏว่ามีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านโพธิ์ชัน หมู่ที่ 5  บรรจุไว้ จึงมิอาจตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อก่อสร้างถนนดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งได้ จึงจำเป็นต้องดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยจะต้องขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแห่งหนึ่ง และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ในการประชุมสมัยวิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้มีมติให้ดำเนินการตามแผนชุมชนโดยให้ดำเนินการบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โดยมีข้อสังเกตว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ไม่ปรากฏว่ามีการเสนอปัญหาความเดือดร้อนของถนนเส้นดังกล่าวเพื่อบรรจุไว้ในแผนฯ ซึ่งแสดงว่าผู้ร้องเรียนหรือผู้ใดไม่ได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวให้ที่ประชุมประชาคมได้รับทราบเพื่อพิจารณาบรรจุไว้ในแผนฯ เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณต่อไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้

ในการนี้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านโพธิ์ชัน โดยกำนันตำบลแห่งหนึ่งและผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่ง หมู่ที่ 5 เป็นประธานในการประชุม ได้เสนอให้พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านซึ่งผู้ร้องเรียนได้เสนอให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเอ(นามสมมุติ) (ซอยเดียวกันกับนายบี(นามสมุติ)) เป็นลำดับที่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวให้กับผู้ร้องเรียน ซึ่งในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ให้ความเห็นชอบ และนายอำเภอเสลภูมิได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดแผนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายปี ถึงบ้านนายแดง บ้านโพธิ์ชัน หมู่ที่ 5 เป็นเงินจำนวน 124,000 บาทแล้ว จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งและผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ชัน หมู่ที่ 5 ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเสียหาย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน ประกอบกับองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งและผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่ง หมู่ที่ 5 ได้ปฏิบัติไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่แล้ว และเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมแล้วภายหลังจากที่มีคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ร้องเรียนได้มีหนังสือลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เพื่อแสดงความขอบคุณและชื่นชมกับปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ช่วยติดตามและประสานงานจนสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้