กรณีสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 จังหวัดแห่งหนึ่งไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินจากการขุดลอกคลองแห่งหนึ่ง จังหวัดสงขลา

กรณีสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 จังหวัดแห่งหนึ่งไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินจากการขุดลอกคลองแห่งหนึ่ง จังหวัดสงขลา

ประชาชนในพื้นที่แห่งหนึ่ง จังหวัดสงขลา ได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน จากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 กรณีไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินจากการขุดลอกคลองแห่งหนึ่ง บริเวณหมู่ที่ 7  จังหวัดสงขลา ทำให้ได้รับความเสียหาย

ผู้ร้องเรียนได้แจ้งว่า เมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา ได้มีการขุดลอกคลองสายแห่งหนึ่ง ซึ่งติดกับแปลงที่ดินของผู้ร้องเรียน เป็นเหตุให้ที่ดินดังกล่าวถูกน้ำกัดเซาะจนพังทลายเสียหายไปกว่า 1 ไร่  ผู้ร้องเรียนจึงได้แจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง เพื่อขอให้สำรวจพื้นที่ พร้อมออกหนังสือรับรองความเสียหาย จากนั้นได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 จังหวัดสงขลา พื่อขอให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินจากการขุดลอกคลองสายแห่งหนึ่งอ จนระยะเวลาผ่านไปกว่า  3 ปี ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่อย่างใด จึงทำให้ผู้ร้องเรียนร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน  ให้ช่วยดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนดังกล่าว

จากการแสวงหาข้อเท็จจริงรับฟังได้ความว่า สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการตรวจสอบที่ดินแปลงที่มีการร้องเรียนปรากฏว่าที่ดินแปลงของผู้ร้องเรียนอยู่ติดกับคลองนาทวีฝั่งซ้าย ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การดำเนินการโครงการระบายน้ำปลักปลิง – จะนะ จังหวัดสงขลา  ซึ่งกรมชลประทานได้จัดซื้อที่ดินบริเวณริมคลองนาทวีบางส่วน และดำเนินการขุดขยายคลองนาทวีเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เนื่องจากสภาพดินบริเวณคลองนาทวีมีลักษณะเป็นดินทราย เมื่อมีน้ำไหลบ่าในช่วงฤดูฝนทำให้เกิดการกัดเซาะพื้นที่ตามที่มี การร้องเรียนจริง

เจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 จังหวัดสงขลา จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินแปลงของผู้ร้องเรียนร่วมกับผู้ร้องเรียนเพื่อรวบรวมข้อมูลและรับฟังสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งได้หารือร่วมกับผู้ร้องเรียนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยขอให้กรมชลประทานดำเนินการรังวัดปักหลักเขตชลประทานเพิ่มเติม และจัดซื้อที่ดินบริเวณที่คลองนาทวีเปลี่ยนทิศทางการไหลเข้าไปในเขตที่ดิน แปลงของผู้ร้องเรียนตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ร้องเรียนได้ยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน (เพื่อชลประทาน) ต่อสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เรียบร้อยแล้ว

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่จะได้ประสานงานไปยังสำนักกฎหมายและที่ดินเพื่อดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อที่ดินตามขอบเขตที่คลองนาทวีเปลี่ยนทิศทางการไหลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามเรื่องร้องเรียนข้างต้น ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้มีข้อเสนอแนะและคำวินิจฉัย เห็นควรให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เร่งรัดดำเนินการรังวัดปักหลักเขตชลประทานเพิ่มเติม และจัดซื้อที่ดินบริเวณที่คลองนาทวีเปลี่ยนทิศทางการไหลเข้าไปในเขตที่ดินแปลงของผู้ร้องเรียนตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากผลการดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ หรือเป็นประการใด ขอให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่รายงานผลให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป

ทั้งนี้ ให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียน และสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ 11 จังหวัดสงขลา ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป