กรณีสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย และกรมธนารักษ์ พิจารณาอนุญาตให้เทศบาลตำบลแห่งหนึ่งใช้ที่ราชพัสดุไม่เต็มพื้นที่ เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลแห่งหนึ่งและประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน

กรณีสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย และกรมธนารักษ์ พิจารณาอนุญาตให้เทศบาลตำบลแห่งหนึ่งใช้ที่ราชพัสดุไม่เต็มพื้นที่ เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลแห่งหนึ่งและประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน (รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์) ได้รับเรื่องร้องเรียนและมอบหมายให้สำนักสอบสวน 1 แสวงหาข้อเท็จจริง พบว่า เทศบาลตำบลเแห่งหนึ่ง (ผู้ร้องเรียน) เป็นหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่ง  จังหวัดเชียงราย ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ตามบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ซึ่งเดิมกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.823 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างอาคารคลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster)

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้ร้องเรียนจึงแจ้งความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.823 เนื้อที่ 3-1-12 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารคลินิกหมอครอบครัวตามวัตถุประสงค์เดิมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ซึ่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ได้มีหนังสือลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 อนุญาตให้เทศบาลตำบลเมืองพานใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.823 เนื้อที่เพียง 1-3-56 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารคลินิกหมอครอบครัว มิได้อนุญาตให้ใช้เต็มพื้นที่ เนื่องจากเห็นว่าเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์แล้ว และอนุญาตให้กรมสรรพสามิตใช้พื้นที่ส่วนที่เหลือเนื้อที่ 1-1-56 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า

จากกรณีดังกล่าวผู้ร้องเรียนได้แจ้งขอให้ทบทวนการอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.823  ซึ่งต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีการขอใช้ที่  ราชพัสดุของเทศบาลตำบลเมืองพานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจที่ให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรายดำเนินการไกล่เกลี่ยให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายส่งคืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.823 (บางส่วน) เพื่อให้กรมธนารักษ์พิจารณาให้เทศบาลตำบลเแห่งหนึ่งใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวแทน โดยกรมธนารักษ์ได้ให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรายจัดหาที่ราชพัสดุแปลงอื่นที่เหมาะสมเพื่อทดแทนและรองรับการขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของกรมสรรพสามิต ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ส่งคืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร. 823 (บางส่วน) พร้อมทั้งขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ชร.200 ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรายได้จัดหาทดแทน เนื้อที่ประมาณ 1-3-16 ไร่แล้ว

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ผู้ร้องเรียนได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.823 (บางส่วน) เนื้อที่ 1-1-56 ไร่ เพิ่มเติม เพื่อจัดสร้างอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์กิจกรรมบำบัด อาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และบ้านพักพนักงาน    ทำให้ปัจจุบันผู้ร้องเรียนได้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.823 อย่างเต็มพื้นที่ทั้งแปลง เนื้อที่ประมาณ 3-1-12 ไร่ ซึ่งเป็นไปตามที่ผู้ร้องเรียนขอใช้แล้ว  ดังนั้น เรื่องร้องเรียนดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมแล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560