สอบสวน 4 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง กรณี โครงการหมู่บ้านจัดสรรก่อสร้างโดยยังมิได้รับใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน ณ เขตดอนเมือง

  วันนี้ 12 มีนาคม 2564 ร้อยตำรวจตรี พงศกร มีพันธุ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนชำนาญการพิเศษและคณะ พร้อมด้วยเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง และหัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดอนเมือง เดินทางลงพื้นที่โครงการหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เขตดอนเมืองเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีผู้ร้องเรียนและคณะซึ่งเป็นลูกบ้านในโครงการข้างเคียงได้กล่าวอ้างว่า โครงการหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวก่อสร้างโดยยังมิได้รับใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน .. 2543 ประกอบกับโครงการหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว มิได้แจ้งการถมดินตลอดจนมิได้จัดให้มีมาตรการในการป้องกันการพังทลายของดินและการระบายน้ำที่เพียงพอ ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน .. 2543 ทำให้ผู้ร้องเรียนและคณะซึ่งเป็นลูกบ้านในโครงการข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนเสียหาย