กรณีไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

กรณีไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ช่วยแก้ไขความเดือดร้อนจากธนาคารของรัฐ เจ้าของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ไม่พิจารณาสิทธิเข้าร่วมโครงการซึ่งผู้ร้องเรียนจองบัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยสไมล์แบบไป-กลับ เป็นเงิน 10,800 บาท และได้จองที่พักปลายทางที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงแรม CBD จำนวน 1 คืน เดินทางไปเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 และเดินทางกลับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

ผู้ร้องเรียนได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อขอสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยภายหลังจากการงลงทะเบียนรับสิทธิ ได้รับแจ้งจากระบบว่า ไม่พบข้อมูลการเดินทาง ผู้ร้องเรียนจึงติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ Call Center ของธนาคาร และได้รับแจ้งว่า นามสกุลภาษาอังกฤษของผู้ร้องเรียนตามบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ตรงกับนามสกุลภาษาอังกฤษที่ปรากฏบนบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินไทยสไมล์ที่ผู้ร้องเรียนซื้อไว้

ผู้ร้องเรียนแจ้งว่า สาเหตุที่นามสกุลไม่ตรงกัน เนื่องจากขณะผู้ร้องเรียนสมัครสมาชิกสายการบินไทยสไมล์สะกดนามสกุลภาษาอังกฤษ แต่ตอนทำบัตรประจำตัวประชาชนสะกดนามสกุลภาษาอังกฤษมีตัวสะกดไม่ตรงกับบัตรประชาชน ทำให้ เจ้าหน้าที่ Call Center ของธนาคารดังกล่าว ไม่สามารถอนุมัติสิทธิการใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันจากแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ ผู้ร้องเรียนเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากเป็นนามสกุลภาษาอังกฤษ และก่อนหน้านี้ผู้ร้องเรียนได้เคยใช้บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้องเรียนซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินได้ทุกครั้งและการเดินทางก็เป็นการเดินทางจริงโดยผู้ร้องเรียนเอง

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้สำนักสอบสวน 1  แสวงหาข้อเท็จจริง โดยได้ส่งหนังสือประสานไปยังธนาคารเจ้าของโครงการฯ ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

ธนาคารเจ้าของโครงการฯ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบเอกสาร หลักฐาน ดังนี้

  1. สาเหตุที่ปฏิเสธการรับสิทธิของผู้ร้องเรียน นั้น เนื่องจากนามสกุลสะกดต่างกัน ทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ดังนี้ ข้อมูลบนบัตรประชาชน และข้อมูลบนบัตรโดยสาร มีตัวสะกดภาษาอังกฤษไม่ตรงกันทั้งนี้ทางโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้ชี้แจงเงื่อนไขให้ประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการได้รับทราบก่อนที่จะกดยอมรับตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว เช่น

– หน้าเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกันเมื่อ Check out ออกจากโรงแรมแล้ว จะต้องกรอกข้อมูลและกดปุ่ม “ลงทะเบียนรับสิทธิตั๋วเครื่องบิน” ผ่าน เราเที่ยวด้วยกัน เพื่อขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน จะต้องถูกต้องตรงกับชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษบนบัตรประจำตัวประชาชน”

– หน้าเว็บไซต์ airline เราเที่ยวด้วยกัน ผู้จองห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน จะต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางในการจองตั๋วเครื่องบินดังกล่าวด้วย และจะต้องมีชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษบนบัตรโดยสารที่สะกดถูกต้องและตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของตน”

ทั้งนี้ ธนาคารเจ้าของโครงการฯ ได้หารือร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรณีปัญหาการปฏิเสธรับสิทธิของประชาชนที่มีชื่อสะกดต่างกัน ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบพบว่า มีประชาชนผู้ขอรับสิทธิที่มีชื่อสะกดต่างกันเล็กน้อย จำนวน 146 ราย  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้พิจารณาเห็นควรให้ กรณีที่สะกด ชื่อ-สกุล ตัวอักษรต่างกันเล็กน้อย (ไม่เกิน 1 – 2 ตัวอักษร) จุด เว้นวรรค ขีด หรือชื่อกลาง ให้สามารถรับสิทธิตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้ ทั้งนี้ ธนาคารเจ้าของโครงการฯ ได้ติดต่อและชี้แจงต่อผู้ร้องเรียนให้ทราบเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะดำเนินการแก้ไขคืนสิทธิให้แก่ผู้ร้องเรียนได้ภายในเดือนเมษายน 2564

เจ้าหน้าที่สอบสวน 1 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานไปยัง กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 1 ของธนาคารเจ้าของโครงการฯ  ได้รับแจ้งว่า ธนาคารได้ดำเนินการแก้ไขสิทธิให้แก่ผู้ร้องเรียนแล้ว และได้รับการยืนยันจากผู้ร้องเรียนว่า  ได้รับสิทธิตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้ว โดยได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2564

ผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงได้ยุติเรื่องร้องเรียน และมีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ร้องเรียนได้ทราบ