กรณี ขอติดตั้งไฟฟ้าใหม่ แต่มีผู้ขัดขวาง ทำให้ติดตั้งไฟฟ้าไม่ได้ เป็นเหตุให้เดือดร้อน

   ผู้ร้องเรียนมีความประสงค์จะขอใช้ไฟฟ้าใหม่ จึงได้ยื่นเรื่องต่อการไฟฟ้านครหลวง ในพื้นที่ของบ้านผู้ร้องเรียน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งการไฟฟ้าได้มาดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าให้กับผู้ร้องเรียน ณ สถานที่ใช้ไฟฟ้าในเขตมีนบุรี  ในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2562

   ต่อมา ในช่วงต้นปี 2563 การไฟฟ้า นครหลวงได้มารื้อถอนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าออกไป โดยให้เหตุผลว่ามีประชาชนเข้าขัดขวางไม่ยินยอมให้ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ผู้ร้องเรียนจึงได้ติดตามทวงถามการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรื่อยมา แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบใด ๆ

   จนกระทั่ง ปี 2564 จึงได้รับแจ้งจากการไฟฟ้านครหลวงว่า การไฟฟ้านครหลวงได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานเขตมีนบุรีดำเนินการสอบแนวเขตทางสาธารณประโยชน์และปรับปรุงถนนในบริเวณที่จะทำการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแล้ว โดยสำนักงานเขตมีนบุรีอยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการสอบแนวเขต ผู้ร้องเรียนเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความล่าช้า ส่งผลให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน จึงได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้เร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานเขตมีนบุรีและ การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดกระบัง

   สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณา และดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ประสานสำนักงบประมาณเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการรังวัดสอบ   แนวเขตทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นจำนวนเงินไม่มากนัก และได้ตรวจสอบงบประมาณงานการโยธา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุแล้ว งบประมาณคงเหลือเพียงพอสามารถนำมาดำเนินการได้ จึงให้สำนักงานเขตมีนบุรีเบิกจ่ายรายการค่ารังวัดจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานการโยธา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

   เมื่อสำนักงานเขตมีนบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จึงนำเงินไปวางมัดจำการรังวัด
ที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี ช่างรังวัดจึงดำเนินการรังวัดสอบแนวเขต และปักหลักไม้, ตะปูเพื่อหมายแนวเขตไว้ พร้อมจัดทำรูปแผนที่ และแจ้งผลการรังวัดให้สำนักงานเขตมีนบุรีทราบว่าเสาที่จะติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าให้กับผู้ร้องเรียนอยู่ในที่ดินของเอกชน จำนวน 2 ต้น

   เมื่อการไฟฟ้านครหลวงได้ทราบผลการรังวัดแล้ว จึงได้มีหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อจะดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า แต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ยินยอมให้รื้อย้ายเสาไฟฟ้า และไม่ยินยอมให้ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่เสาไฟฟ้าดังกล่าว การไฟฟ้านครหลวง จึงได้ดำเนินการปักเสาไฟฟ้าในถนนสาธารณประโยชน์บริเวณชิดริมรั้วกำแพง ปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลไม่ยินยอมให้ดำเนินการปักเสาไฟฟ้า เนื่องจากถนนคับแคบและมีแนวท่อประปาภายใน

   การไฟฟ้านครหลวงจึงได้จัดประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้ข้อสรุปว่า ให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าจำนวน 7 ต้น เข้าไปในที่สาธารณะฝั่งบ้านผู้ร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565 โดยประสานงานสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี ชี้แนวเขตให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดกรณีพิพาทภายหลัง

   ต่อมา การไฟฟ้านครหลวงจึงเข้าไปดำเนินการปักเสาไฟฟ้า ปรากฏว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้ง 2 ฝ่าย มีข้อพิพาทเรื่องระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน เกิดการโต้แย้งกันอย่างรุนแรง จึงจำเป็นต้องระงับการดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว จนกว่าจะมีการเจรจาตกลงกันเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง เขตลาดกระบัง ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประธานชุมชน และฝ่ายกฎหมายของการไฟฟ้านครหลวง ช่วยเจรจากับผู้ใช้ไฟฟ้าทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อหาข้อสรุปให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าดำเนินการปักเสาไฟฟ้าให้ทันภายในกำหนดระยะเวลา

   หลังจากนั้น ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ผู้ร้องเรียนและครอบครัวได้แจ้งว่า การไฟฟ้านครหลวงได้เข้ามาดำเนินการปักเสา – พาดสายไฟฟ้าและดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าให้กับผู้ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ได้ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินการเรื่องดังกล่าวจนสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างปกติและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย