ผู้ตรวจฯ เข้ากราบนมัสการ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอรับคำแนะนำการจัดทำโครงการ

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2565) ณ ห้องประชุม 205 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร  นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายอดิศร ร่มสนธิ์  รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พันโท เทพจิต  วีณะคุปต์  ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 นายอนันต์ อภิชัยนันท์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 4 สำนักสอบสวน 4 และคณะ เข้ากราบนมัสการ  พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ “การคัดกรองและตรวจสอบประวัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา” และประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการคัดกรองและตรวจสอบประวัติของผู้ที่ขอเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เพื่อให้กระบวนการคัดกรองและตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป