กิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) จังหวัดระยอง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมบรรยายพิเศษ หัวห้อ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน”  และรองศาสตรจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวรายงานถึงความเป็นมาในการดำเนินกิจกรรม ในการนี้ นายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางศรีสุดา รักษ์เผ่า เลขานุการประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวกิตติยา โสภณโภไคย ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และเจ้าหน้าที่สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรม