กิจกรรมเยาวชนคนดีเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเยาวชนคนดีเพื่อสังคม ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือในกระบวนการวิทยากรจากมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย การนี้ นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ที่ปรึษาผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรม โดยนายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 170 คน โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเครือข่าย ตลอดจนการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ความตระหนักถึงสิทธิของประชาชน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายทางสังคม และร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศไทย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นางสาวกิตติยา โสภณโภไคย ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม นางสาวมุกรินทร์ อินฉ่ำ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเจ้าหน้าที่สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว