กิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน  นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นในเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเด็กและเยาวชน ในการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินโดยมีคณะที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน นายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่สายงานสอบสวนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าร่วมกิจกรรมด้งกล่าว รวมจำนวน 180 คน

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีผู้เข้าร่วมรับชมและแสดงความคิดเห็นกว่า 1,000 คน ดำเนินการถ่ายทอดสดโดยสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย
โดย ดร. พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย และทีมงาน เป็นวิทยากรกระบวนการ และสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว