“ปัญหาและข้อจำกัดของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561”

เด็กชายอเนก (นามสมมติ) อายุ 14 ปี ทราบว่าตนเองจะได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 (ไฟเซอร์) ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าในวันรุ่งขึ้น  เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดเทอมการศึกษาต่อไป  จึงไปเตรียมหาบัตร   ประจำตัวประชาชนของตนมาเตรียมเพื่อใช้ยื่นเป็นหลักฐาน แต่หาเท่าไหร่ก็หาบัตรประชาชนของตนเองไม่เจอ และคิดว่าได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนหายเสียแล้ว  จึงร้อนรน รีบแจ้งมารดาในเรื่องดังกล่าว เพราะถ้า       ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ก็จะไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ มารดาของเด็กชายอเนก เมื่อทราบเรื่อง ก็พาเด็กชายเอนก ไปทำบัตรประจำตัวประชาชน  ณ ที่ทำการอำเภอในพื้นที่ใกล้บ้าน เมื่อถึงที่ว่าการอำเภอ หน่วยงาน     ได้แจ้งว่า ไม่สามารถทำบัตรประชาชนให้บุตรชายได้ เนื่องจากบัตรคิวของผู้มาขอใช้บริการที่อำเภอเต็มแล้ว ต้องมารับบัตรคิวใหม่ในวันต่อไป มารดาของเด็กชายอเนก รู้สึกร้อนใจ เมื่อคิดว่า หากลูกชายไม่มีบัตร   ประชาชนก็จะทำให้พลาดโอกาสได้รับวัคซีน และไม่ทราบว่าจะได้รับวัคซีนอีกหรือไม่ อย่างไร มารดาเด็กชายอเนกได้โทรหาเพื่อนและได้รับคำแนะนำให้ลองโทรปรึกษากับสายด่วน 1676 ผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่สอบสวนมาให้บริการรับเรื่องร้องเรียน และสามารถแก้ไขปัญหา ตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐได้ทันท่วงที อาจช่วยในกรณีที่เกิดขึ้นได้

ในช่วงบ่ายของวันดังกล่าว จึงได้โทรศัพท์มายัง สายด่วน 1676  ขอความช่วยเหลือ เพื่อให้บุตรชายได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงตัวในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยี่ห้อไฟเซอร์ตามกำหนดเวลา   ด้วย ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1676 ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ซึ่งเจ้าหน้าที่สอบสวนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิจะเป็นผู้ที่รับสายเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จากประชาชน  เมื่อประชาชนโทรมาปรึกษาข้อกฎหมาย หรือ     ร้องเรียนทางโทรศัพท์ จะสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ทันท่วงที

เจ้าหน้าที่สอบสวนเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากมารดาของเด็กชายอเนกได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวมีความจำเป็นเร่งด่วน  เนื่องจากกรณีข้างต้นถือว่าสำคัญอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โรคระบาด เป็นสิทธิที่   ที่ผู้ร้องเรียนควรได้รับ และหน่วยงานไม่ควรละเลย  จึงได้ตรวจสอบข้อมูลทันที พบว่า ศูนย์บริการส่วนหน้าของอำเภอดังกล่าวจะปิดเวลาทำการในเวลา 17.00 น. จึงได้ติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการส่วนหน้า   ของอำเภอ เพื่อขอความร่วมมือในการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุตรชายผู้ร้องเรียนจากการประสานงานได้ทราบว่า หน่วยงานจะปิดทำการในเวลา 17.00 น  และการให้บริการตามคิวจะเสร็จสิ้น ในเวลา 16.30   น. ซึ่งหน่วยงานได้ยินดีและให้ความร่วมมือกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการที่จะทำบัตรประจำตัว ประชาชนให้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้เด็กชายอเนกเดินทางมาติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชน หลังเวลา 16.30 น. เพื่อจะได้มีบัตรประจำตัวประชนไปใช้เป็นหลักฐานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้ ในวันรุ่งขึ้น มารดาเด็กชายอเนก ผู้ร้องเรียนได้ขอบคุณมายังผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งถือเป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งให้กับ   ประชาชน โดยเฉพาะในสถานการณฉุกเฉินแบบนี้ เรื่องนี้อาจเป็นกรณีเล็กๆ แต่สำหรับตนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่  และสำคัญสำหรับลูกชายมากในสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิ   บัตราชการ ..โทรสายด่วน 1676 ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงได้ความว่า ในปี 2547 สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด ได้ทำการรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์ตามบัญชีรายชื่อที่สาธารณประโยชน์ ตามแผนงานรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 หน่วยรังวัดที่ 7 ลำดับที่ 93 ขุมเหมืองหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านในเหยา ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ โดยมีกำนันตำบลห้วยยอด ได้รับมอบอำนาจจากนายอำเภอห้วยยอดมาเป็นผู้นำ ทำการรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์ในท้องที่ตำบลห้วยยอดที่ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งในการทำการรังวัดในปี 2547 ที่ผ่านมานั้น นายช่างรังวัดได้นำเอกสารให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ลงชื่อในฐานะเจ้าของพื้นที่ด้วย  โดยผู้ใหญ่บ้านได้สังเกตว่ารูปแผนที่ไม่เหมือนหนองน้ำที่มีอยู่และอาจรวมเอาที่ดินและสวนปาล์มของผู้ร้องเรียนติดไปด้วย จึงแนะนำให้ผู้ร้องเรียนไปติดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด เพื่อคัดค้านการรังวัดและร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม

ในปี 2557 จังหวัดตรังได้มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ ตง 0911 ที่ดินเลขที่ 201 ระวาง 4924 IV แผ่นที่ 176 โดยใช้เอกสารหลักฐานการรังวัดของนายช่างวัด ในปี 2547 และมีการบันทึกถ้อยคำของผู้ใหญ่บ้านและกำนันห้วยยอด เพิ่มเติม เมื่อผู้ร้องเรียนทราบจึงไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด เพื่อยื่นคำคัดค้าน แต่ถูกเจ้าหน้าที่แสดงความไม่พอใจและกล่าวหาว่า       ผู้ร้องเรียนอยากได้ที่หลวง

ในปี พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอดได้ยื่นขอรังวัดสอบเขต น.ส.ล. แปลงดังกล่าวต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด เพื่อตรวจสอบจำนวนเนื้อที่และตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์  โดยนำรังวัดบริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์ในท้องที่หมู่ที่ 1 ตามที่ระบุไว้ใน น.ส.ล. ซึ่งอยู่ติดกับโฉนดที่ดินของผู้ร้องเรียน เป็นเหตุให้ผู้ร้องเรียนคัดค้านการรังวัดสอบเขต เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นการรุกล้ำที่ดินของผู้ร้องเรียน