ผู้ตรวจการฯ ลงพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการแผ่นดินสู่การพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะลงพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการแผ่นดินสู่การพัฒนาชุมชน “กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือกับสหกรณ์และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” และกิจกรรม “ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง และเทศบาลเมืองทุ่งสงเคลื่อนที่พบประชาชน” ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง และศาลาประชาคม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

โดยในช่วงเช้า ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง เริ่มด้วยกิจกรรม “ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง และเทศบาลเมืองทุ่งสงเคลื่อนที่พบประชาชน” ได้ออกหน่วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียนแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 2,000 ชุด ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลทุ่งสง เพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในพื้นที่ จากนั้นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนภายในงาน 14 หน่วย อาทิ บริการตรวจวัดสายตา บริการตัดผม บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมจักรยานยนต์ บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลทุ่งสง หน่วยให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยมี นายถิรนาท  เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

จากนั้น ณ ศาลาประชาคม อำเภอทุ่งสง เป็นกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมกับนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจาก 11 อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช กว่า 200 คน มุ่งสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายสำคัญของผู้ตรวจการแผ่นดินในการเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนในแต่ละจังหวัดถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากที่จะสร้างความมั่นคงให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และในวันเดียวกันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานกระบวนการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงไทยธรรมชาติบ้านไทรห้อง ตำบลควนกุด อำเภอทุ่งสง ด้วย เพื่อนำข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะที่ได้รับทราบไปศึกษาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะสามารถสนับสนุนผลักดันต่อไป เป็นการบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับให้วิสาหกิจชุมชนมุ่งสู่ตลาดสากลและมั่นคงสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

จากนั้น ในช่วงบ่าย จัดกิจกรรมพบปะหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอทุ่งสง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งสง และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” และการขยายโอกาสในการฝึกอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ หวังลดช่องว่างและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และอำนาจ กระบวนการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ถูกต้องให้แก่หน่วยราชการ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอทุ่งสง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งสง และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างดี อันจะทำให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขยายฐานเครือข่ายที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการต่าง ๆ รวมถึงผลการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินให้แพร่หลายต่อไปในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ยังมีการออกหน่วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ( Mobile Unit) ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00 น หลาดชุมทางทุ่งสง อำเภอทุ่งสง และวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ บริเวณโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้สามารถอีกหนึ่งเป็นกระบอกเสียงของพี่น้องประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ นำไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถมาใช้บริการยื่นเรื่องร้องเรียนได้ในกิจกรรมครั้งนี้ ก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานได้ ทั้งทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือโทรศัพท์สายด่วน 1676 (โทรฟรีทั่วประเทศ) ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.ombudsman.go.th ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” และแอปพลิเคชันไลน์ (ID Line : @ombudsman) ซึ่งการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น