เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

          การดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดำเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ออกตามความในมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบภายในของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขึ้น ทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และปรับเปลี่ยนโครงสร้างสายการบังคับบัญชาของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในงานด้านการตรวจสอบ มาขึ้นกับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งได้มีการจัดทำและประกาศใช้ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบประจำปีซึ่งได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

1. ภารกิจและโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน

หน้าที่และอำนาจของหน่วยตรวจสอบภายใน

          หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบ การดำเนินงานภายในและ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และ ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการตรวจสอบภายใน
 2. ดำเนินการตรวจสอบด้านการบริหาร ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการบัญชี และด้านการพัสดุ
 3. ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่หน่วยรับตรวจตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน การสอบทาน และประเมินผลความเหมาะสมและความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 4. รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ตรวจการแผ่นดินและเลขาธิการสำนักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ
  ข้อมูลหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชา

อัตรากำลัง
หน่วยตรวจสอบภายในมีกรอบอัตรากำลัง จำนวน 4 อัตรา ประกอบด้วย
1. นางสาวทิพวรรณ กิจสมุทร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
2. นายฐนภณ ธนวชิรนนท์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
3. นางสาวพรทิพย์ รอดอิ่ม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
4. นางสาวอมราวรรณ ดำริห์กาญจน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

2. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ

          หน่วยตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีเรื่องที่ตรวจสอบและผลการตรวจสอบ ดังนี้

ลำดับที่

เรื่อง

ผลการดำเนินการ

หมายเหตุ

ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ยังไม่ได้ ดำเนินการ

1.

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

มีข้อเสนอแนะ

2.

การตรวจสอบการบริหารงานบุคคล : ด้านอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากร

 

มีการดำเนินการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และสถิติการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ

3.

การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ

 

มีข้อเสนอแนะ

4.

การตรวจสอบการบริหารงานบุคคล : ด้านอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากร

 

เนื่องจากสำนักงานมีการปรับ โครงสร้างและอยู่ระหว่างการรับ สมัครสอบเพื่อสรรหาคัดเลือก พนักงานเพิ่มเติม

5.

การตรวจสอบการรับ/จ่ายเงิน และ        การ ควบคุม

 

มีข้อเสนอแนะ

6.

การตรวจสอบการเงิน บัญชี และรายงาน การเงิน

 

มีข้อเสนอแนะ

7.

การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ

 

มีข้อเสนอแนะ

8.

การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ

 

มีข้อเสนอแนะ

9.

การตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ตาม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

เนื่องจากเกิดสถานการณ์ เผย ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานจึงไม่ได้มี การ ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่ สมควรจะทำการตรวจสอบ

10.

การตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

มีข้อเสนอแนะ

          โดยสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 เรื่อง และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70 ของเรื่องที่ต้องดำเนินการตามแผน

ผลการดำเนินงานอื่น ๆ

งานบริการให้คำปรึกษา ให้การปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ ได้แก่ การดำเนินงานโครงการการดำเนินการขอจัดซื้อจัดจ้างงาน และปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
2.2.2 งานบริหารทั่วไป มีผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

งานอำนวยการภายใน

 • งานวางแผนและจัดทำแผน ได้แก่ จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี รวมการปรับปรุงแผนการตรวจสอบ จำนวน 2 ฉบับ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน จำนวน 13 ครั้ง-งานประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ ได้แก่ จัดทำการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ (อยู่ระหว่างดำเนินการและต้องมีการจัดทำอย่างต่อเนื่อง)
 • งานธุรการและสารสนเทศ ได้แก่ จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน รวมถึง การทบทวนกฎบัตร จำนวน 2 ฉบับ การดำเนินงานทั่วไปของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมถึงการติดต่อและประสานงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ สอบทาน เสนอเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจการแผ่นดิน

งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้แก่

 • การจัดเตรียมและดำเนินการเกี่ยวกับงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงจัดทำระเบียบวาระการประชุม จดบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 17 ครั้ง

3. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับ การอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีจากคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน