นายพิเชต สุนทรพิพิธ

พ.ศ. 2543-2546

นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์

พ.ศ. 2545-2551

พลเอก ธีรเดช มีเพียร

พ.ศ. 2546-2553

นายปราโมทย์ โชติมงคล

พ.ศ. 2548-2554

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

พ.ศ. 2551-2558

ศาสตราจารย์ศรีราชา
วงศารยางกูร

พ.ศ. 2553-2559

ดร.ประวิช รัตนเพียร

พ.ศ. 2554-2556

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

พ.ศ. 2556-2557

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์

พ.ศ. 2557-2564

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์

พ.ศ. 2558-2563