นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุรรณ จรรยา สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ และคณะ เพื่อขอความเป็นธรรมจากผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุรรณ จรรยา สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ และคณะ เพื่อขอความเป็นธรรมจากผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี ขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองเพื่อวินิจฉัยว่า การที่ กกต.จะกำหนดบัตรเลือกตั้งโดยไม่มีโลโก้และชื่อของพรรคการเมืองนั้น มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือไม่ และการที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เสนอให้ กกต. จัดทำบัตรเลือกตั้งมีแค่หมายเลขและช่องกาบัตรเท่านั้นถือเป็นการแทรกแซงการทำงานของ กกต. หรือองค์กรอิสระหรือไม่