นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วัน เดือน ปี เกิด

 • ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

วุฒิการศึกษา

 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ ๒ (สถาบันพระปกเกล้า)
 • ประกาศนียบัตรรับรองความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล IPMA-EP (สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับองค์กรIPMA-HR)
 • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๔๘ (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร)

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๓๐ (วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง)
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๓๒ (วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๒ (สถาบันพระปกเกล้า)
 • หลักสูตรการบริหารและพัฒนานักบริหาร (Graduate Research Institute of Policy Studies, Japan)
 • หลักสูตร Developing Competencies for HR Success (สำนักงาน ก.พ.)
 • หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น ๒๕๔/๒๐๑๘ (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

ประวัติการรับราชการ

 • พ.ศ. ๒๕๒๑ – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๓ สำนักงาน ก.พ.
 • พ.ศ. ๒๕๒๒ – ปลัดอำเภอ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ – นายอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ – นายอำเภอลอง จังหวัดแพร่
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ – นายอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ – นายอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ – ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
 • พ.ศ. ๒๕๔๔ – ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ – รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ – รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ – รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ – ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ – รองอธิบดีกรมการปกครอง
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ – ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ – ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ – ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ – ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ – หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (๑ ต.ค. ๒๕๕๗)
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ – ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (๒ ก.พ. ๒๕๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙)
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ – ผู้ตรวจการแผ่นดิน (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
 • พ.ศ. ๒๕๖๔ – ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน)
 • พ.ศ. ๒๕๖๔ – กรรมการบริหารระดับภูมิภาคเอเชีย (Asian Regional Director) ของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institute: IOI) (๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน)
 • พ.ศ. ๒๕๖๕ – ประธานภูมิภาคเอเชีย (Asian Regional President) ของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institute: IOI) (๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ปัจจุบัน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
 • กรรมการการประปานครหลวง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)
 • รองประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ ๓ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  (พ.ศ. ๒๕๖๑)

รางวัลและผลงานดีเด่น

 • รางวัลชนะเลิศการประกวดบทความของกรมการปกครอง ประจำปี ๒๕๒๙ และ ปี ๒๕๓๒
 • รางวัลผู้มีผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยม หลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ ๓๐
 • ที่ ๑ หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๓๐
 • ที่ ๑ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๓๒
 • รางวัลคนดีมหาดไทย ปี ๒๕๓๗
 • รางวัลชนะเลิศ โครงการพัฒนาตำบลดีเด่น (ภาคเหนือ) ปี ๒๕๓๗
 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดหมู่บ้าน อพป.(ชาวเขา) ปี ๒๕๓๙ กองทัพภาคที่ ๓
 • ได้รับเชิญจากสำนักข่าวสารอเมริกัน (USIS) ให้เดินทางไปร่วมสัมมนาและดูงานหลักสูตร “Introduction to the U.S. Political System” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ในฐานะนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น (ภาคเหนือ)
 • บรรณาธิการนิตยาสารเทศาภิบาล กรมการปกครอง ปี ๒๕๔๑ – ๒๕๔๔
 • สาราณียากรสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖
 • นายกพุทธสมาคมจังหวัดน่าน ปี ๒๕๕๑
 • นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓
 • รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี งาน “หนึ่งร้อยเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์” ๒๕๕๔
 • ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ ๗๗ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔)
 • ศิษย์เก่าดีเด่นพณิชยการพระนคร ในโอกาสครบรอบ ๑๑๑ ปี พณิชยการพระนคร (๒๕๕๔)
 • รางวัลสำเภาทอง (รางวัลจากหอการค้าไทยสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหอการค้าจังหวัด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน) ประจำปี ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙
 • รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ (สำนักงาน ป.ป.ส.)
 • รางวัลเกียรติยศจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ประจำปี ๒๕๕๖
 • รางวัลเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๖
 • รางวัลบุคคลดีเด่น คนดีศรีอีสาน ประจำปี ๒๕๕๖
 • รางวัลศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (๒๕๕๖)
 • รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๗ ด้านบริหารจัดการและพัฒนา นโยบายการแก้ปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
 • รางวัลบุคคลดีเด่น ผู้อุทิศตนเพื่องานด้านรณรงค์ป้องกันภัยจากแอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๕๗ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 • รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ วันอนุรักษ์มรดกไทย (ผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้าน ศิลปวัฒนธรรมของชาติ) ประจำปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๖๐ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • นักศึกษาเก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔