ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและรายละเอียดตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและรายละเอียดตำแหน่ง

Download

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

Download

1.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Download

2.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีฏิบัติการ

Download

3.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

Download

4.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ

Download

5.ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

Download

6.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Download

7.ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

Download

8.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ

Download

9.ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิบัติการ

Download

10.ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

Download