ปัญหาการจำหน่ายสูติบัตรของผู้ร้องเรียนโดยไม่ถูกต้องและไม่ดำเนินการยื่นขอสัญชาติไทยให้แก่ ผู้ร้องเรียนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้ส