ผู้ตรวจฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน 7 จังหวัดริมโขง กรณีผลกระทบริมฝั่งโขงจากโครงการสร้างเขื่อนสานะคาม

ผู้ตรวจฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน 7 จังหวัดริมโขง กรณีผลกระทบริมฝั่งโขงจากโครงการสร้างเขื่อนสานะคาม

วันนี้ (15 มิถุนายน 2565) ณ จังหวัดเลย นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นกรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดทำโครงการสร้างเขื่อนสานะคาม โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชนจาก 7 จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขง ตลอดจนประชาชนชาวเชียงคานและเยาวชน รวมกว่า 150 คน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและร่วมกันหาทางออกกรณีปัญหาโครงการสร้างเขื่อนสานะคาม และจะรวบรวมข้อมูลผลกระทบในพื้นที่ในภาพรวมวันนี้ ไปประกอบการพิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลให้พิจารณาดำเนินการต่อไป
การลงพื้นที่วันนี้เป็นการประชุมร่วมกับนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และลงพื้นที่สังเกตการณ์ทำเลที่ตั้งและภูมิทัศน์โครงการก่อสร้างเขื่อนสานะคาม ณ Skywalk เชียงคาน เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าพิกัดที่คาดว่าจะสร้างเขื่อนสานะคามของรัฐบาลลาว พิกัดห่างจากชายแดนไทยบริเวณอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไม่ถึง 2 กิโลเมตร จึงมีความห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนไทยริมฝั่งแม่น้ำโขงที่อาจได้รับผลกระทบทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในแม่น้ำโขง ทำให้มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำที่ไม่เป็นปกติ ประกอบกับเป็นการสร้างเขื่อนที่ลักษณะแบบโดมิโน ย่อมส่งผลกระทบสะสมกับอำเภอเชียงคานซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายน้ำมากที่สุด , เรื่องความปลอดภัยของเขื่อนสานะคาม เนื่องจากเขื่อนสานะคามใกล้กับชายแดนประเทศไทย แต่ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการเตรียมความพร้อมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำลึกและการเปลี่ยนแปลงเขตชายแดนไทย-ลาว ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ำ ทำให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งของประเทศไทย, ปัญหาเปลี่ยนแปลงทิศและการไหลของน้ำแบบฉับพลันในบริเวณพื้นที่ตอนล่าง ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในแม่น้ำโขงไม่เป็นไปตามฤดูกาล, และผลกระทบด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับประกอบอาชีพของประชาชน

วันนี้ จึงลงพื้นที่เพื่อร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน ร่วมกับนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  พร้อมนายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ สุขศรี ศาสตราจารย์ ทวนทอง จุฑาเกตุ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเครือข่ายภาคประชาสังคมน้ำโขง 6 จังหวัด (หนองคาย เลย นครพนม บึงกาฬ อำนาจเจริญ มุกดาหาร) เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข. : หนองคาย เลย นครพนม บึงกาฬ  อำนาจเจริญ มุกดาหาร อุบลราชธานี ) และพี่น้องประชาชนชาวเชียงคานตลอดจนกลุ่มเยาวชน กว่า 150 คน ร่วมสะท้อนปัญหาและเสนอแนะทางออกกรณีดังกล่าว ซึ่งข้อมูลในวันนี้จะรวบรวมสรุปประเด็นปัญหาและผลกระทบของโครงการก่อสร้างเขื่อนสานะคาม วิเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนะต่อรัฐบาลโดยเร็วต่อไป