ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่าย ณ จังหวัดหนองคาย

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรม “ความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์จังหวัด”
เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครของผู้ตรวจการแผ่นดินในการช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อีกทั้งเป็นการสร้างตัวแทนชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม สื่อสารทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน