ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ภูเก็ต พังงา ยกระดับความปลอดภัยทางนํ้าแก่นักท่องเที่ยว