ผู้ตรวจการแผ่นดิน แนะรัฐจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ รับมือระงับฉุกเฉินยํ้าเร่งถอดบทเรียน กรณีระเบิดและไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟม จ.สมุทรปราการ ยกระดับมาตรการบริหารจัดการวัตถุอันตรายในโรงงานป้องกันเกิดเหตุซํ้า