นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายทรงศัก สายเชื้อ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน