รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปี 2520
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ในปี 2525 (ทุนรัฐบาล)
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ในปี 2530 (ทุนรัฐบาล)
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.13) สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ 2549) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรกฎหมายมหาชนในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปรม 4) สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2531 – 2539 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • พ.ศ. 2539 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • พ.ศ. 2540 ผู้จัดการสำนักงานโครงการเงินกู้ธนาคารโลก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • พ.ศ. 2540 – 2547 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • พ.ศ. 2547 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • พ.ศ. 2548 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • พ.ศ. 2548 – 2556 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • 25 พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประสบการณ์ในตำแหน่งอื่น ๆ

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • กรรมการ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการพลังงาน สำนักกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 • ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 • ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย (อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : GMS) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ