นายทรงศัก สายเชื้อ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2523 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2533 MA. (Industrial Location and Development), Vrije Universiteit Brussels, Belgium
 • พ.ศ. 2552 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงผู้มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 66
 • พ.ศ. 2553 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT)
 • พ.ศ. 2554 หลักสูตร Public Policy Program for Thai Civil Service, National Graduate Institute for Policies Study, Japan
 • พ.ศ. 2558 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการรับราชการ

 • พ.ศ. 2547-2551 อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
 • พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • พ.ศ. 2553 รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
 • พ.ศ. 2554-2556 อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
 • พ.ศ. 2556-2560 อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
 • พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน 2561 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา (เอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรีย สาธารณรัฐสโลวักและสโลวีเนีย) และเอกอัครราชทูต/ผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศในกรุงเวียนนา

ประสบการณ์และการเป็นกรรมการที่สำคัญ

 • พ.ศ. 2556-2560 กรรมการมูลนิธิความร่วมมือด้านการศึกษาไทย- สหรัฐอเมริกา (Fulbright Foundation)
 • พ.ศ. 2558-2560 กรรมการในคณะกรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2562- 2564 กรรมการในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 • กันยายน 2563-กันยายน 2564 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ (International Advisory Committee) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • พฤษภาคม 2560-เมษายน 2561 ประธานกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก (Chairman of Asia-Pacific Group/APG) องค์การสหประชาชาติในกรุงเวียนนา
 • กันยายน 2560-สิงหาคม 2561 รองประธาน สมัชชาประเทศภาคีสมาชิก (Vice Present of the Assembly of the Parties) สถาบันต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ (International Anti-Corruption Academy)
 • พฤษภาคม 2560-เมษายน 2561 รองประธานคณะกรรมการแผนงานและงบประมาณ (Vice President of Programme and Budget Committee) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization/UNIDO)
 • 25 พฤษภาคม 2564-กันยายน 2564 กรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา
 • ที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 • ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 • ที่ปรึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • ที่ปรึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์