ผู้ตรวจศ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.40 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจเอก จิระวุฒิ ตัณฑศรี ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ  ประชุมหารือร่วมกับนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายทรงศักดิ์ สังขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในควน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในควน ไม่รื้อถอนอาคารสภาตำบลในควน (ชื่อเดิม) ออกจากที่ดินของผู้ร้องเรียน

ประเด็นเรื่องร้องเรียน สืบเนื่องจากปี พ.ศ. 2518 สภาตำบลในควน (ชื่อในขณะนั้น) ได้มาขอใช้ประโยชน์บนที่ดินของผู้ร้องเรียนเพื่อก่อสร้างที่ทำการอาคารสภาตำบลในควน ต่อมา เมื่อสภาตำบลในควน ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในควน และย้ายที่ทำการไปก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ ไม่ได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินของผู้ร้องเรียน ทำให้ได้รับผลกระทบไม่สามารถใช้สอยทรัพย์สินที่ดินได้ และได้มีการร้องขอความเป็นธรรมมาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2557 เรื่อยมา และได้ร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดิน
ซึ่ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน (รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์) มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลในควน ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารดังกล่าวออกไปจากที่ดินของผู้ร้องเรียน ต่อมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในควน และได้มีมติให้ดำเนินการรื้อถอนออกไปที่ดินตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตำบลในควนได้ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินของผู้ร้องเรียนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่8 พฤษภาคม 2565

จากนั้น เวลา 13.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย จังหวัดตรัง อำเภอปะเหลียน เทศบาลตำบลทุ่งยาว สาธารณสุขเทศบาลตำบลทุ่งยาว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีปัญหาการดัดแปลงที่อยู่อาศัยซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินประเภทมาเป็นอาคารเลี้ยงนกอีแอ่น ซึ่งปัญหาของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการดังกล่าว และปัญหาที่อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญยังไม่ได้รับการแก้ไข  ที่ประชุมได้หารือแก้ไขปัญหาร่วมกัน และได้มีมติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งยาว ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่โดยเร็วเกี่ยวกับอาคารที่ดัดแปลงอาคารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด จังหวัดตรัง แสวงหาข้อเท็จจริงและเร่งรัดดำเนินการพิจารณาการประกอบกิจการและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ไม่สอดคล้องกับผังเมืองรวมจังหวัดตรังที่ห้ามมิให้ที่ดินประเภทชุมชนเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ชักช้า