ผู้ตรวจฯ ประชุมพิจารณารายงานผลการศึกษา กรณีโครงการศึกษาปัญหาและผลกระทบของการทำประมงภายใต้กฎหมายประมง

    เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายพิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางศรีสุดารักษ์เผ่า เลขานุการประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทิฆัมพร ยะลา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะทำงาน ร่วมประชุมพิจารณารายงานผลการศึกษา กรณีโครงการศึกษาปัญหาและผลกระทบของการทำประมงภายใต้กฎหมายประมง

   โดยที่ประชุมได้มีมติให้คณะทำงานฯ แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยลงพื้นที่และประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมที่ปรึกษาและคณะทำงานพิจารณาดำเนินการต่อไป