ผู้ตรวจฯ ให้เกียรติสัมภาษณ์กับอปท.นิวส์

     วันนี้ (15 ธันวาคม 2565) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติสัมภาษณ์พิเศษแก่นายจารึก รัตนบูรณ์ บรรณาธิการ อปท.นิวส์ ในประเด็นบทบาทภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดิน และผลการดำเนินงานต่าง